Habarlar

  • Söweş sungaty boýunça VII halkara oýunlarynda türkmen pälwanlary bir altyn we bürünç medallaryň hem bäşisini eýelediler
  • Türkmen türgenleriniň dünýä derejesinde nobatdaky medallary
  • Türkmen agyr atletikaçylary Anahaýmada sowly çykyş edýärler
  • Döwlet Baştutanymyzyň saýlanan eserleriniň 10-njy tomy çapdan çykdy
  • Daşary ýurt dillerini okatmagyň ulgamy kämilleşdirilýär

Date : Monday, 19 March , 2018minsk1jpgjpg Lu6QZMl - Söweş sungaty boýunça VII halkara oýunlarynda türkmen pälwanlary bir altyn we bürünç medallaryň hem bäşisini eýelediler
Minskide Söweş sungaty boýunça VII halkara oýunlary tamamlandy, onda Türkmenistanyň ýygyndy topary bürünç medallaryň ýene üçüsine mynasyp boldy. Olaryň ikisi toparlaýyn bäsleşiklerde, biri bolsa şahsy ýaryşlarda gazanyldy. Türgenlerimiz jemi alty ...
1512416794 - Türkmen türgenleriniň dünýä derejesinde nobatdaky medallary
Kuraş boýunça Stambulda geçirilen dünýä çempionatynyň soňky gününde Türkmenistanyň ýygyndysy ýene-de iki medal eýeledi. Adatça, birinjiligiň ahyrynda agyr we has agyr agram derejede medallar üçin bäsleşildi. Biziň türgenlerimiz ýaryşlarda baýrakly oýunlary eýelänleriň ...
tyazhyolaya atletikajpgjpg DIHW4zh - Türkmen agyr atletikaçylary Anahaýmada sowly çykyş edýärler
Anahaýmada agyr atletika boýunça geçirilýän dünýä çempionatynda Türkmenistanyň ýygyndy topary üstünlikli çykyşyny dowam edýär. Türgenlerimiz kümüş medallaryň ýene 3-sini gazandylar. Erkekleriň arasynda agyr atletikaçy Rejepbaý Rejepow 77 kilograma çenli agramda çykyş ...
tmjpg - Döwlet Baştutanymyzyň saýlanan eserleriniň 10-njy tomy çapdan çykdy
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň saýlanan eserleriniň «Ösüşiň täze belentliklerine tarap» atly kitabynyň nobatdaky – 10-njy tomy türkmen we rus dillerinde çapdan çykdy. Türkmenistanyň Prezidentiniň arhiwi tarapyndan çapa taýýarlanylan bu kitapda ...
images - Daşary ýurt dillerini okatmagyň ulgamy kämilleşdirilýär
24-nji noýabrda geçirilen hökümetiň mejlisinde ýurdumyzyň okuw mekdeplerinde daşary ýurt dilleriniň okadylyşyny kämilleşdirmek, bilim ulgamynyň ähli basgançaklarynda bitewi bilim gurşawuny döretmek boýunça alnyp barylýan işler barada habar aýdyldy. Şunuň bilen ...
iyun 100jpg tE3OCAc - Bitaraplyk gününe we Täze ýyla bagyşlanylan baýramçylyk çäreleriniň meýilnamasy düzüldi
Türkmenistanyň medeniýet ulgamy Bitaraplyk gününe hem-de Täze ýyl baýramyna taýýarlyk görmek işlerini alyp barýar. Däp boýunça durmuş-medeni maksatly desgalaryň açylyş dabaralary dekabryň bu baýramçylyk wakalaryna gabatlanylar. Baýramçylyk çäreleriniň meýilnamasyna Türkmenistanyň sungat ...