امروز : یکشنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۱

|

نرخ ارز :

ریال

|

دمای هوای شهر

پایان طرح تحقیقاتی درمانگران بومی در مناطق ترکمن‌نشین

پایان طرح تحقیقاتی درمانگران بومی در مناطق ترکمن‌نشین
پایان طرح تحقیقاتی درمانگران بومی در مناطق ترکمن‌نشین

۱۲ آذر ۱۳۹۷

Most popular crypto channel
بالا
ترکمن نیوز