امروز : چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

|

نرخ ارز :

۲۷۵,۵۱۰

ریال

|

دمای هوای شهر

آزمونی برای هم اندیشی شتافتگان

نامه رشید نافعی به یک نویسنده
آزمونی برای هم اندیشی شتافتگان

۰۲ تیر ۱۴۰۰

بالا
ترکمن نیوز