Date : Friday, 21 September , 2018

Syyasat Habarlary

Zarif Ardogan Zarif: Türkiýäniň resmleri bilen geçirlen gepleşikler netijeli bolandyr

TurkmensNews- Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad zarif Türkiýäniň resmileri bilen geçiren gepleşiklerini netijeli hasaplady.

Dr Rohani Ruhani: jogäpkärçilik Eýran resmileriniň gowy ýeridir

TurkmensNews- Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani jogapkärçilik Eýran resmileriniň gowy ýeridir diýdi.

بردی محمدوف+پوتین Putiniň Berdimuhamedow bilen geçiren näbelli gepleşigi

TurkmensNews- Orsýetiň prezidenti Putiniň Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhamedow bilen geçiren gepleşikleriniň temasy syr bolup galýar.

Amerikanyň Eýrana garşy gadaganlyklary peýdasyz işdir Amerikanyň Eýrana garşy gadaganlyklary peýdasyz işdir

Turkmens News- Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Amerikanyň Eýrana garşy gadaganlyklaryna yşarat edip Amerikanyň Eýrana garşy gadaganlyklary peýdasyz işdir ...

Eyran Amerika 2 - Gasemi: Pompeonyň sözleri Amerikanyň ejizliginiň alamatydyr Gasemi: Pompeonyň sözleri Amerikanyň ejizliginiň alamatydyr

TurkmensNews- Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram gasemi Amerikanyň daşary işler ministri Maýk pompeonyň sözlerini ýazgarmak bilen bu pis ...

Eyran Amerika - Eýran milleti zor aýdylmagyna berk gaýtawul berjekdir Eýran milleti zor aýdylmagyna berk gaýtawul berjekdir

Turkmensnews- Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram gasemi Amerikanyň prezidenti Donald Trampyň haýbat atyjy twittiniň jogabynda Eýran milleti mydama ...

Larijani larijani: Amerika bilen sionist režimi sebit durnuksyzlygynyň ojagydyr

TurkmensNews- Eýranyň mejlis başlygy Ali Larijani jynsparazlykly bir hereket boýunça sionist režimiň parlamentinde jöhit ýurdy boýunça kanunyň tassyklanmagy sebiti durnyksyzlaşdyrmak ...

Zarif Zarif:ýadro ylalaşygynda Eýran Ýewropa garaşyp durmaz

TurkmensNews- Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif ýadro ylalaşygy baradaky Eýran bilen Ýewropanyň gepleşiklerine yşarat edip ýadro ylalaşygynda Eýran ...

Tromp 1 - Tramp NATO guramasyndan çykmak bilen haýbat atdy Tramp NATO guramasyndan çykmak bilen haýbat atdy

Turkmens News- Amerikanyň prezidenti Donald Trampyň wehimli gürrüňlerinden soňra NATO guramasynyň başlyklary gyssagly we gizlin maslahaty geçirdiler.

ýewropalylar ýadro ylalaşygy baradaky yradasyny amala döndermelidirler ýewropalylar ýadro ylalaşygy baradaky yradasyny amala döndermelidirler

Syyasat habarlary- Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad Zarif prezident Hasan Ruhaniň Ýewropa gurnan saparynda ýadro ylalaşygyna Ýewropalylaryň ygrarlylygy aýandy ...

Eýranyň üç Güýjiniň Başlyklary Eýranyň üç güýjiniň başlyklary Amerikanyň haýbat atmlaryna garşy göreşmek baradaky senariolara garamagy

TurkmensNews- ykdysady sazlaşyklar boýunça ýokary geňeşiň 3-nji maslahaty şu gün Eýranyň 3 güýjiniň başlyklarynyň gatnaşmagynda we prezident Hasan Ruhaniň baştutanlygynda ...

بردي محمدوف - Russiýa bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň arasynda telefon söhbetdeşlik Russiýa bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň arasynda telefon söhbetdeşlik

TurkmensNews- düýn Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi.

IRAN 8T - Eýran bilen Özbegistanyň maýagoýumlyk boýunça bilelikdäki komiteti guralýar Eýran bilen Özbegistanyň maýagoýumlyk boýunça bilelikdäki komiteti guralýar

Syyasat Habarlary- Eýranyň maýagoýumlyklar we ykdysady hemde tehniki kömekler guramasynyň başlygy Muhammet Hazaýi sebit ýurtlary şol sanda Özbegistan bilen hyzmatdaşlyklary ...

Rouhani 8T - Ruhani:bet niýetliler Eýran milletiniň garşysynda baş egjekdirler Ruhani:bet niýetliler Eýran milletiniň garşysynda baş egjekdirler

Syyasat habarlary- Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani duşmanyň haýbatynyň pursata dönderilmegini nygtamak bilen bir wagtda bet niýetliler gysga wagtyň içinde ...

Larijani 8T - Larijani:Eýran özüniň belli usullaryna daýanyp ýadro gepleşiklerine gatnaşypdy Larijani:Eýran özüniň belli usullaryna daýanyp ýadro gepleşiklerine gatnaşypdy

Syyasat Habarlary- Eýranyň mejlis başlygy Ali Larijani Eýran Yslam Respublikasy özüniň belli usullaryna we taktiklaryna daýanyp 5+1 ýurtlary bilen ýadro ...

Berdi Mohemedow - Türkmenistan hakda ombudsmen hasabaty Türkmenistan hakda ombudsmen hasabaty

TurkmensNews- Türkmenistanyň resmi metbugatynda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil (ombudsmen) Ýazdursyn Gurbannazarowanyň 2017-nji ýyldaky işiniň netijeleri boýunça ilkinji hasabaty çap ...

Map News - Türkiýäniň harbylary Siriýanyň menbej şäherinde ýerleşdirildi Türkiýäniň harbylary Siriýanyň menbej şäherinde ýerleşdirildi

TurkmensNews- ýerli habar çeşmeleri Türkiýäniň goşun güýçleriniň Siriýanyň demirgazygyndaky menbej şäherinde ýerleşdirlendiklerini habar berdiler.

larijani Larijani: Amerikanyň boluşyna görä Eýran çäre görendir

TurkmensNews- Eýranyň mejlis başlygy Ali Larijani Amerikanyň ýadro ylalaşygyndan çykmagyna yşarat edip Amerikalylaryň bu hereketi ýurtdaky maýagoýumlyklarda biraz täsiri boldy ...

Ruhani Ruhani bilen makron ýadro ylalaşygy barada gürrüň etdiler

TurkmensNews - Eýran bilen Fransiýanyň prezidentleri telefon arkaly ikitaraplaýyn, sebitleýin we ýadro ylalaşygyna degişli meseleler barada gürrüň etdiler.

Kudus Güni Ýetip gelýän bütin dünýä Kudus güni hakda(2-njy bölüm)

Amerika ,Ysraýyl režimiň jahanlyk köpçüligiň tarapyndan resmi tärde ýazgarylmagyň öňüne geçendir.

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP