Date : Friday, 22 June , 2018

Syyasat Habarlary

Map News - Türkiýäniň harbylary Siriýanyň menbej şäherinde ýerleşdirildi Türkiýäniň harbylary Siriýanyň menbej şäherinde ýerleşdirildi

TurkmensNews- ýerli habar çeşmeleri Türkiýäniň goşun güýçleriniň Siriýanyň demirgazygyndaky menbej şäherinde ýerleşdirlendiklerini habar berdiler.

larijani Larijani: Amerikanyň boluşyna görä Eýran çäre görendir

TurkmensNews- Eýranyň mejlis başlygy Ali Larijani Amerikanyň ýadro ylalaşygyndan çykmagyna yşarat edip Amerikalylaryň bu hereketi ýurtdaky maýagoýumlyklarda biraz täsiri boldy ...

Ruhani Ruhani bilen makron ýadro ylalaşygy barada gürrüň etdiler

TurkmensNews - Eýran bilen Fransiýanyň prezidentleri telefon arkaly ikitaraplaýyn, sebitleýin we ýadro ylalaşygyna degişli meseleler barada gürrüň etdiler.

Kudus Güni Ýetip gelýän bütin dünýä Kudus güni hakda(2-njy bölüm)

Amerika ,Ysraýyl režimiň jahanlyk köpçüligiň tarapyndan resmi tärde ýazgarylmagyň öňüne geçendir.

Eyran Artes - Eýran goşuny:golaý geljekde dünýä,sionist režimiň ýogalmagyna şaýat boljakdyr Eýran goşuny:golaý geljekde dünýä,sionist režimiň ýogalmagyna şaýat boljakdyr

TurkmensNews- sebitdäki terrorçy toparjyklaryň şowsuzlyga uçramagy bilen sionist režimi çetleşendir we täze jenaýatlara baş goşmagy bilen öňkilerden beter ruswa bolandyr ...

ruhani turkmens - Ruhani: Amerikanyň ýadro ylalaşygyndan çykmagy öz zyýanynadyr Ruhani: Amerikanyň ýadro ylalaşygyndan çykmagy öz zyýanynadyr

Turkmensnews- Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Amerikanyň ýadro ylalaşygyndan çykmagyny halkara kanunlaryna onuň ygrarsyzlygynyň alamaty hasaplap bu mesele Eýran milleti ...

Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Ruhani:Eýran milleti basyşlara boýun bolmaz

TurkmensNews- Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani medeniýet we hünär işgärleri bilen geçiren duşuşygynda Eýran milleti halkara kanunlara garşy geýän namardlarça ...

araghchi turkmens - Aragçi: Ýewropalylar wagty köýdirmegiň yzynda bolsalar gepleşikleri dowam etdirmeris Aragçi: Ýewropalylar wagty köýdirmegiň yzynda bolsalar gepleşikleri dowam etdirmeris

Turkmensnews- Eýranyň daşary işler ministrniň syýasy işler boýunça orunbasary Abbas Aragçi ýadro ylalaşygyň dowam etdirilmegi barada geçirilýän gepleşiklerde ýewropalylaryň wagty ...

hasan Rohani01 - Ruhani: uly gudratyň garşysynda ejiz bolsak hiç ýere ýetmeris Ruhani: uly gudratyň garşysynda ejiz bolsak hiç ýere ýetmeris

TurkmensNews- Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani at-abraý bir millete her bir zatdan ýokardadyr diýmek bilen baý we köp sanly milletimiz ...

Aýatolla hameneýi Mertebesi belent Ýolbaşçysy ,Aziýa ýurtlary birek-birek bilen köpräk arkadaşlyk etmelidirler diýdi

TurkmensNews - Eýranyň Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent Ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi hezretleri Sirilankanyň prezidenti Maithripala Sirisenanyň duşuşygynda beren gürrüňlerinde Aziýa ýurtlary ...

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň prezidenti ýurduň harby düzümlerini barlady

turkmensNews - Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň prezidenti ýurduň harby düzümlerini “duýdansyz” barlady

Larijani Larijani: Amerika birleşen milletler guramasyny ýok etmegiň yzyndadyr

Eýranyň yslam şura mejlisiniň başlygy Ali Larijani Amerika döwleti dünýäde parahatçylygy berkarar etmek niýeti bilen guralan Birleşen Milletler Guramasyny ýok ...

gods Ýewropa ,Kudus ,Ysraýylyň paýtagty bolmagy bilen garşy

TurkmensNews - Ýewropa bileleşigi ,basyp alynan Kudusyň,Ysraýylyň paýtagty höküminde belli edilmegine güýçli garşylyk görkezdi.

Eyran - Amerikanyň ýadro ylalaşygyndan çykmagyna garamazdan Ýewropa bileleşigi yrarynda duranlygyny yglan etdi Amerikanyň ýadro ylalaşygyndan çykmagyna garamazdan Ýewropa bileleşigi yrarynda duranlygyny yglan etdi

TurkmensNews - Ýewropa bileleşigi ,Ýewropa ýurtlarynyň resmileri we birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary ýadro ylalaşygyndan çykmak baradaky Amerikanyň prezidenti Donald ...

saýlawlar Türkmenistanda Mejlisiň deputatlygyna, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalygyna saýlawlar boldy

TurkmensNews - ýekşenbe gün Türkmenistanda giň bäsdeşlik esasynda Mejlisiň deputatlygyna, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň hem-de Geňeşleriň agzalygyna saýlawlar ...

1jpg 9qAq9r1 - Türkmen-awstriýa işewürler maslahaty Türkmen-awstriýa işewürler maslahaty

Şu gün “Arçabil” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Türkmen-awstriýa işewürler maslahaty geçirildi. Onuň işine gatnaşmak üçin Awstriýanyň döwlet edaralarynyň hem-de energetika, maşyngurluşyk, ...

unnamedjpg 0AXFtVp - Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň 11 aýda alyp baran işleriniň netijeleri jemlenildi Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň ۱۱ aýda alyp baran işleriniň netijeleri jemlenildi

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow 5-nji dekabrda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Mejlisde ...

unnamedjpg 0AXFtVp - Türkmenistanyň Prezidentiprokuratura edaralarynyň ulgamynda işgärleri wezipä belledi Türkmenistanyň Prezidentiprokuratura edaralarynyň ulgamynda işgärleri wezipä belledi

Hormatly Prezidentimiziň, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen 1-nji derejeli ýurist Rahim Hekimowiç Ataýew Mary welaýatynyň prokurory ...

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP