Date : Saturday, 26 May , 2018

Aýatolla hameneýiTurkmensNews – Eýranyň Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent Ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi hezretleri Sirilankanyň prezidenti Maithripala Sirisenanyň duşuşygynda beren gürrüňlerinde Aziýa ýurtlary birek-birek bilen köpräk arkadaşlyk etmelidirler diýdiler.

Şu gün Aziýa ýurtlary birek-birek bilen köpräk arkadaşlyk etmelidirler Şrilankanyň prezidenti Maithripala Sirisena bilen geçiren duşuşygynda iki ýurduň medeni we taryhy gatnaşyklaryna yşarat edip Eýran bilen Şrilankanyň söwda dolanşygynyň durmuşky möçberi iki ýurduň mümkinçiliklerine görä gaty azdyr diýip beýan etdiler.

Eýranyň Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent Ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi hezretleri şeýle-de Eýranyň ylmy, tehniki we barlag işlerdäki gazanan üstünlikleri Eýran bilen Şrilankanyň hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegine gowy mümkinçilik döredip durandyr diýmek bilen Eýran Yslam respublikasy Şrilanka bilen dostlygyny we hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmaga taýýardyr diýip yglan etdiler.

Eýranyň Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent Ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi hezretleri şeýle-de şu gün Eýran bilen Şrilankanyň arasynda gol çekilen ylalaşyklar çynlakaýlyk bilen yzarlanyp amala aşyrylmalydyr diýip sözüne goşdy .

Aýatolla hameneýi hezretleri, Eýran, Aziýanyň günbatarynyň iň uly bazary höküminde önüm öndürýän taraplara şol sanda Aziýanyň gündogary bilen günorta gündogaryndaky ýurtlara gaty möhümdir we Aziýa üçin bir strategik uly şärik bolýandyr diýip aýtdy.tejribäniň görkezşine görä: Aziýa ýurtlary,ortak ykdysady maksatlara ýetilmeginde ynamly hemra bolup bilýändirler.

Şrilankanyň prezidenti Maithripala hem bu duşuşykda Eýranyň ylmy ösüşlerinden Şrilankanyň peýdalanyp bilmegini umyt etdi.Eýran yslam respublikasynyň, Azerbaýjan jümhürligiň öňki ilçisi Mohsen Pak Aýyn,Aziýa ýurtlary bilen gatnaşykda bolmaklygyň köp bähbitlerine yşarat edip,bu ýurtlar daşary gatnaşyklary berkarar etmeklerinde syýasy maksatlaryny az dahylly etýändirler we öz degerliklerini dünýäň başga ýurtlaryna töňkelemegiň yzynda däldirler diýdi.şonuň üçin,meňzeş bähbitlere we medeniýete daýanylmagy bilen ykdysadyň ösdürülmegi we sebitdir sebitaşa kynçylyklara garşy göreşilmegi ugurynda bar bolýan potansiýellerden we görümlerden köp haýyrlanylmagy Aziýanyň bütin ýurtlarynyň peýdasynadyr, we şu ugurda Eýranyň firmalary Sirilankada dürli bölümlerde şol sanda suw howdanlarynyň gurulmaklarynda , tok merkezleriniň açylmaklarynda we beýleki ugurlarda hyzmatlary etmäge taýýardyrlar.

Habarlar

Syrlar we duýgular bilen dokalan gözellik

Türkmen halıları

Sintaksis

Ses we harp

wagt,dünýä we ahyret hakynda (1)

Maşgala hepdeligine bagyşlanan ýörite gepleşik

Büyük İpek Yolu: Asya’dan Anadolu’ya

Mertebesi belent Ýolbaşçysy ,Aziýa ýurtlary birek-birek bilen köp...

Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portuna gämi gurluşyk we abatlaýyş ...

Alp Arslan adyndaky teatrda “Alty gelin” täze oýun goýuldy

Oraza aýynda agyz beklenýän we açylýan wagtlary 2018

Oraza, Türkmen Halkynyň mukaddes aýy

Magtymguly Pyragy (2)

Mgtymguly Pyragy (1)

türkmen şaý—sepleri

türkmenler oraza aýyny gyzykly garşylaýarlar

Türkmenistanyň prezidenti ýurduň harby düzümlerini barlady

Larijani: Amerika birleşen milletler guramasyny ýok etmegiň yzynd...

Ilkinji kofe

Ýewropa ,Kudus ,Ysraýylyň paýtagty bolmagy bilen garşy

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP