• news ID :

    22449

  • /
  • Date :

    2018-06-07

  • Font

kudus güni 300x169 - Ýetip gelýän bütin dünýä Kudus güni hakda(2-njy bölüm)Amerika ,Ysraýyl režimiň jahanlyk köpçüligiň tarapyndan resmi tärde ýazgarylmagyň öňüne geçendir.

TurkmensNews- Ysraýyl režimiň Palestina halkyna garşy etýän adamzada garşy bolan hereketlerini barlamak adamzat hukuky boýunça bolan şurasynyň we BMG-synyň tarapyndan ençeme gaýtar gün tertibde goýulandyr.emma her gezekde Amerika ,Ysraýyl režimiň jahanlyk köpçüligiň tarapyndan resmi tärde ýazgarylmagyň öňüne geçendir.Amerika ,sionist režimine degişli meselelerde öz täsir galdyryjy güýçünden haýyrlanýandyr.BMG-synyň adamzat hukuky boýunça bolan şurasy,Ysraýyl režimiň Palestinalylara garşy etýän hereketlerini ýazgarmak üçin işe girişýändir we Amerika bolsa bu meseläň öňüne geçýändir.geçen soňky wagtlarda Amerika Palestinada we Ysraýyl režimiň dolan ýerlerinde adamzat hukukynyň dusiýesiniň BMG-synyň adamzat hukuk boýunça bolan şurasynda gün tertipde goýulmagynyň öňüne geçip öz abraýyny alandyr.bir ýyl mundan ozal hem Amerikanyň BMG-syndaky wekili Niki Hilli adamzat hukuk boýunça geçirlen maslahatda bu şura haýbat atdy.şonda ol bu şura Ysraýyldan etýän tankytyny soňlamalydyr ýa-da Amerikanyň bu şuradan çykmagyna garaşmalydyr diýip haýbat atdy.

Faren Polisy žurnaly , Ýewropaly ýurtlaryň BMG-synyň umumy ýygnagynda Ysraýylyň adamzat hukuk boýunça etýän işlerini barlamagy gün tertibde goýmaga tutum tutandygyny yglan etmeklerinden belli boluşy ýaly Waşington çetleşip barýandyr diýip ýazdy.Amerika öz bileleşenlerinden adamzada garşy laýyk gelýän işleri etselerde olara goldow berýändir. BMG-synyň amanlyk şurasy , sionist režim bilen Palestinaly sebitlerde sionist oturumly şäherçeleri ösdürmäge garşy bolup bir karar haty çykarypdy.emma Amerika şonda amanlyk şura-ga haýbat atdy we eger bu karar hat ýatyrylmasa ,amerika BMG-a etýän maliýe kömeklerini ýatyrar diýipdi.bu mesele Waşingtonyň halkara kanunlaryň ýöredilmeginde iki ýüzli amal etýän keşbini görkezýändir.amanlyk şura Gazzanyň serhetlerinde ýol ýöriş geçiren Palestinalylaryň gurana berilmekleri sebäpli ,wakalara seretmek üçin bir hakyky komitetiň gurulmagyny isländir emma Amerika şu ugurda iş bozarlyk edip öz abraýyny ýere dökendir diýip BMG-nyň wekilleri aýdandyr.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز