• news ID :

    88155

  • /
  • Date :

    2021-01-05

  • Font

6 1 300x177 - Türkmenistanyň prezidenti oglunyň mirasdüşerligini kanunylaşdyrmagy meýilleşdirýär!Türkmenistanyň prezidenti bu ýurdyň baş kanuny barada girizilen üýtgetmeleri tassyklady. şu esasda bu ýurtda iki mejlis işlejekdir.

Türkmenistanyň ýokarky mejlisine”Türkmenistanyň halk maslahaty” (Türkmenistanyň Halk Geňeşi) diýilýär we prezident haýsydyr bir sebäbe görä jogapkärçiligini ýerine ýetirip bilmese, onuň ornuny tutar.

“Türkmenistanyň halk maslahaty” , Prezidentiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň iň ýokary wekilçilikli guramasydyr.

Käbir syýasy synçylarTürkmenistanyň prezidentiniň ogly Serdar Berdymuhamedowyň prezidentiň ornuny tutmagyna ýol açmak maksady bilen baş kanuna üýtgetmeleriň girizilendigine we “Halk maslahaty” ýaly täze institut döredilenligine ynanýarlar.

Türkmenistanyň ýokary mejlisine saýlawlar 2021-nji ýylyň martyna meýilleşdirilýär we täze ýylyň ۱-nji ýanwaryndan ýurduň parlamenti “Milli mejlis” diýlip atlandyrylar. milli mejlis bolsa parlamentiň hemde”halk maslahatynyň” agzalaryndan ybarat bolar.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز