• news ID :

    86616

  • /
  • Date :

    2020-12-07

  • Font

Türkmenistan 6 300x169 - Türkmenistanyň Owganystana berýän kömegiTurkmensNews-  Türkmenistan Owganystana gumanitar kömekleri iberdi

 

Fars habarlar gullugynyň habaryna görä, Türkmeniň prezidenti Gurbanguly Berdymuhamedowyň buýrugy bilen bu ýurtdan gumanitar kömegi höküminde Owganystana zerur derman, azyk, dokma we beýleki zatlar iberildi.

Türkmenistanyň ynsanperwer kömegi Owganystanyň Farýap we Jawzjan welaýatlaryna gowşuryldy.

yakynda Türkmenistan we Owganystan halkara kanunçylygyna laýyklykda serhetüsti suw baýlyklaryndan, şol sanda Amu Derýa, Murgab we Tejen derýalaryndan deň derejede peýdalanmak barada maslahatlaşdylar.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز