• news ID :

    24387

  • /
  • Date :

    2018-06-20

  • Font

Türkmenistan BMG 300x150 - Türkmenistan BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň agzalygyna saýlanyldyTurkmensNews- 2018-nji ýylyň ۱۳-nji iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assamleýasynyň ۷۲-nji sessiýasynyň ۹۶-njy mejlisinde Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Durmuş Geňeşine (ECOSOC) 2019-2021-nji ýyllar döwri üçin agzalygyna saýlanyldy.

BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşi (ECOSOC) – Birleşen Milletler Guramasynyň esasy düzümleriniň biri bolup, ykdysady, durmuş ulgamlarynda, saglygy goraýyş we bilim pudaklarynda BMG-niň we onuň ýöriteleşdirilen guramalarynyň we düzümleriniň işini utgaşdyrýar.

ECOSOC Birleşen Milletler Guramasynyň Düzgünnamasy bilen 1946-njy ýylda döredildi we 11 sany gaznanyň we BMG-niň maksatnamalarynyň hasabatlaryna esaslanmak bilen BMG-niň ulgamy we agza-ýurtlary üçin halkara ykdysady we durmuş meselelerine garamak hem-de syýasata degişlilikde görkezmeleri taýýarlamak boýunça merkezi forum bolup durýar.

ECOSOC 54 döwletden düzülip, olar Baş Assambleýa tarapyndan üç ýyl möhlete saýlanylýar. Her ýyl ygtyýarlyklary dolan döwletleri 1-nji ýanwardan başlap çalyşmak maksady bilen sebitleýin toparlaryndan 18 ýurt saýlanylýar.

Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň iş ygtyýarlyklaryna şular girýarler: ykdysady we durmuş öňegidişlige ýardam bermek, şol sanda halkyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmak we dolulygyna iş bilen meşgullygyny üpjün etmek; ykdysady we durmuş hem-de saglygy goraýyş çygyrlarynda halkara meselelerini çözmegiň usullaryny taýýarlamak; medeniýet we bilim ulgamlarynda halkara hyzmatdaşlygyna ýardam bermek; adam hukuklaryna we esasy azatlyklaryna hormat goýulmagy üçin şertleri döretmek.

Türkmenistanyň BMG-niň bu wajyp düzümine saýlanylmagy durnukly ösüşiniň global meselelerini çözmekde Türkmenistanyň Prezidentiniň halkara başlangyçlarynyň möhüm ähmiýetini ýene-de bir gezek tassyklaýar.

Telegram.me/TurkmenToday

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز