• news ID :

    34063

  • /
  • Date :

    2018-08-28

  • Font

Dr Rohani 300x169 - Ruhani: jogäpkärçilik Eýran resmileriniň gowy ýeridirTurkmensNews- Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani jogapkärçilik Eýran resmileriniň gowy ýeridir diýdi.

şu gün prezident Hasan Ruhani yslam şura mejlisiň açyk maslahatynda sorag mejlisinde eden çykyşynda jogapkär bolmaklygy hiç kim ejizlik bilýändäldir diýmek bilen hemme resmiler öz işleri barada kanunyň garşysynda jogapkär bolmalydyr diiýp nygtady.

Eýranda hiç kim we hatda dünýä derejesindäki Eýranyň dostlarydyr duşmanlary döwlet bilen mejlisiň arasynda agzalalyk döränmyka diýip güman etmesin , döwlet bilen yslam şura mejlisi uly maksady yzarlaýandyrlar we bu jogapkärçiligi bilelikde maksada ýetirjekdirler diiýp beýan etdi.

prezident Ruhani sözüniň dowamynda soramak ilatyň hakydyr, 11-nji döwletiň gidişindeykdysady, medeni, sosial, howpsuzlyk we içeri we daşary syýasat ugurlarda uly özgerişlere şaýat bolan ilat onamüçin geljege umytzyslyk bilen garamaly boldy diýen soraga gabat gelip durandyr diiýp nygtady.

Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani şeýle-de kynçylyklar mertebesi belent ýolbaşçynyň ýol görkezmeleri we ýurdyň ۳ güýjiniň sazlaşykly hereketleri netijesinde çözüljekdir diýmek bilen döwlet Amerikanyň pitnelerini şowsuzlyga uçratjak bolup tagalla eder diýdi.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز