• news ID :

    77920

  • /
  • Date :

    2020-06-27

  • Font

4 300x185 - Rewolýusiýanyň ýokary ýolbaşçysy:Duşmanlaryň basyşynyň netijesi, döşlerinde oturan Eýran halkynyň ýumruklary bolarTurkmensnews- Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri, duşmanlaryň Yslam respublikasyna garşy edýän basyşynyň netijesi, Eýran halkynyň ýumruklarynyň duşmanlaryň gursaklarynda oturmagy we olaryň yza çekilmekleri yglan etdiler.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri Aýatolla Hameneýi hezretleri, şu gün Eýranyň kazyýet güýjüniň başlygy we ýokary kazyýet işgärleri bilen wideo söhbetdeşlikde ähli ugurlarda şol sanda Amerikadyr ýaramaz Britaniýanyň duşmançylyklarynyň garşysynda şeýle-de Ýewropa döwletleriniň edýän işleriniň garşysynda ýurduň goralmagynyň gereklidigini nygtap eger biz öz borçlarymyzda tapylsak Allanyň medet bermegi bilen olaryň başlary daşa deger we öz maksatlaryna ýetip bilmezler we olaryň aýtmaklary boýunça Eýran halkyny dyza çökertmek üçin berýän aňrybaş basyşlarynyň netijesi hem Eýran halkynyň ýumruklarynyň olaryň döşlerine oturyp, yza çekilmekleri boljakdyr.

Aýatolla Hameneýi hezretleri düzgünde her bir özgeriş we düzedişlik bolmagy ugurundaky her bir hereketiň öňüne geçilmegi ugurunda duşmanlaryň media ýaýradyşlyklary we ilaty bet guman etmek ýoldan edýän tagallalaryny özgeriş döredilmegindäki kynçylyklardan bilip özgerişe garşy bolýan ähli taraplara garşy iň täsirli çäre aktiw bolmak, sabyrly bolmak, Hudaýa bil baglamak we batyrgaýlyk bilen özgeriş ýoluny dowam etdirmekdir diýip beýan etdiler.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary ýolbaşçysy ABŞ-nyň prezidentiniň gulçulyk we jynsparazlyk nyşanlaryny peseldýänler üçin 10 ýyl azatlykdan mahrum etmek ýa-da immigrantlaryň çagalaryny ene-atalaryndan aýyrmagy baradaky aýdan sözlerine salgylanyp Hakykatyň tersine, günbatarlylar öz filimlerinde kazyýetlerini aňrybaş adalatly görkezýärler elbetde, Günbatar filmleriniň köpüsinde bu bikanunçylyklar hakda hiç zat aýdylmaýar sözlerine goşdylar.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز