• news ID :

    82961

  • /
  • Date :

    2020-09-21

  • Font

4bvd0d8a4be10f1qfqy 800C450 300x169 - Rewolýusiýanyň ýokary lideri: ýeňişli goranmak Eýranyň milli kimliginiň bir bölegidirTURKMENSNEWS- Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri, Eýran halkynyň mukaddes goranmakdaky ajaýyp we aýdyň ýeňşine ünsi çekip, ýeňişli goragyň Eýranyň milli kimliginiň bir bölegidigini aýtdylar.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri Aýatolla Hameneý hezretleri duşenbe güni mukaddes goranmak we çydam weteranlaryny hormatlamak dabarasy bilen baglanşykly wideo baglanyşykda, mukaddes goragda Eýran halkynyň Gündogaryň we Günbataryň we olaryň ýaranlarynyň güýçlerine garşy durup, buýsanç bilen ýeňiş gazanyp bilendigini aýtdylar.

Aýatolla Hameneýi hezretleri gudratyň we orunyň yzynda bolan Saddamy beýik güýçleriň, esasanam ABŞ-nyň elindä diňe bir gural hasaplamak bilen Eýran halkyna garşy söweşiň esasy taraplary bolan “Yslam Rewolýusiýasyndan ejir çeken Amerika, sebitde täze yslam-Eýran şahsyýetiniň döremeginden alada bildirýän güýçler, NATO we Günbatar we Gündogar Ýewropa ýurtlar Eýran Yslam Rewolýusiýasyny ýykmak üçin Saddamyň režimini hüjüm etmegine şowuklandyrdylar diýip beýan etdiler.

hezretleri duşmanyň urşa başlamakdan maksadynyň , yslam düzgünini agdarmak, Eýrana gaýtadan agalyk etmek we ýurdy bölmek bolandygyny, emma Eýranyň bir garyş ýerini hem hem basyp alyp bilmejekdigini we Yslam Respublikasyny we Eýran halkyny bir ädim yza çekip bilmejekdigini aýtdylar.

Aýatolla Hameneýi hezretleri şeýle-de söweş başlamazdan ozal ABŞ bilen Saddamyň arasyndaky şertnamasynyň resminamalarynyň çap edilmegine hem ünsi çekdi we uruş ýyllarynda Günbatar, Gündogar ýurtlaryň harby, aňtaw we maliýe kömekleri BAE, Kuweýt, Saud Arabystany we beýleki ugurlar arkaly Baas režimine berendigini nygtadylar.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri, duşmanyň mukaddes goranyş faktlaryny ýoýmak synanyşyklaryna üns bermäge ünsi çekip, bu hadysanyň ajaýyp we ägirt ölçegleri barada bellik etdi we mukaddes goranmak döwründe adam kapitalynyň mysaly Şehit Soleimani bolandygyny aýtmak bilen ol sebitde we diplomatiýada ajaýyp işler etdi we Eýran halky bu gadyrly şehitiň işiniň gerimi barada henizem ýeterlik zat bilmeýär diýip sözlerine goşdylar.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز