• news ID :

    111442

  • /
  • Date :

    2022-06-15

  • Font

62a9ad27b20e0 300x200 - Raisi: Tähran bilen Aşgabadyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň mümkinçiligi häzirki gatnaşyklaryndan has ýokaryTURKMENSNEWS- Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti, Türkmenistanyň prezidenti bilen bilelikde geçirilen metbugat ýygnagynda: Tähran bilen Aşgabadyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň mümkinçiligi häzirki gatnaşyklaryň derejesinden has ýokarydyr diýdi.

Türkmenistanyň prezidenti, ýokary derejeli syýasy we ykdysady wekiliýetiň başynda Eýranyň prezidentiniň resmi çakylygy bilen Tährana geldi.

Saadabad toplumynda resmi garşylaýyş dabarasyndan soň iki ýurduň arasynda tranzit transportyny ösdürmek, ylmy we medeni alyş-çalyş, daşky gurşawy goramak, medeniýet, Eýran we Türkmenistan ministrleriniň arasynda söwda-ykdysady alyş-çalyş ugurlaryndaky hyzmatdaşlygyň resminamalaryna iki prezidentiň gatnaşmagynda gol çekildi.

Prezidentiň maglumat bazasyna görä, Eýranyň prezidenti “Seýid Ybraýym Raisi” şu gün (çarşenbe) Türkmenistanyň prezidenti “Serdar Berdimuhamedow” bilen bilelikde geçirilen metbugat ýygnagynda şeýle diýdi: Dostlukly, doganlyk we goňşy ýurtlaryň ýokary derejeli wekiliýeti bilen bu sapar iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklarda öwrülişik nokady bolup biler diýdi.

Prezident Raisi iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleriniň häzirki gatnaşyk derejesinden has ýokarydygyny belläp, ykdysady ugurda hyzmatdaşlygy häzirki derejeden has giňeltmek üçin iki ýurtda gowy mümkinçilikler we esaslar bar diýdi.

Şeýle hem Raisi iki ýurduň arasynda gol çekilen şertnamalaryň we düşünişmek memorandumynyň iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy has ýokary derejä çykaryp biljekdigini aýtdy.

Prezident, Eýran bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklary diňe bir goňşuçylyk gatnaşyklary däl diýip häsiýetlendirmek bilen iki ýurduň arasyndaky gatnaşyk doganlyk, siwilizasiýa, medeniýet we bir söz bilen aýdylanda garyndaşlyk gatnaşyklarydyr we iki halk bilen iki ýurduň arasyndaky bu çuňňur gatnaşyk köp hyzmatdaşlyga esas bolup biler diýip beýan etdi.

Raisi, Hazar deňzi ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy Eýran Yslam Respublikasynyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hasaplady we Türkmenistanda Kaspi kenarýaka döwletleriniň mejlisiniň geçirilmegini garşy almak bilen iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlyk, elbetde, sebitleýin we halkara hyzmatdaşlyga alyp barar diýdi.

Raisi şu günki gepleşikler iki ýurduň Owganystana bolan garaýşynyň ýakyndygyny görkezýär Owganystanda ähli syýasy toparlara we etnik toparlara wekilçilik edýän öz içine alyjy hökümet döredilmeli we bu Owganystan üçin howpsuzlygy döredip biler diýdi.

Türkmenistanyň prezidenti ýygnakda gepleşikleriň iki ýurduň arasyndaky aç-açanlyk, ynam we birek-birege hormat goýmak şertinde geçirilendigini aýtdy we bu iki ýurduň arasyndaky doganlyk gatnaşyklaryny suratlandyrdy diýip nygtady.

Berdimuhamedow sözüniňdowamynda: Iki ýurt, şeýle hem iki halkyň we iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary berkitmek üçin möhüm pudaklaryň biri hökmünde medeni we gumanitar gatnaşyklary giňeltmegi ýüregine düwendigini aýtdy.

Share :
Share :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز