• news ID :

    96125

  • /
  • Date :

    2021-06-04

  • Font

4by2394708d5a51vui4 800C450 300x169 - Netijesizligiň we dolandyryş gowşaklyklarynyň öwezini dolmagyň dogry usuly dogry saýlawdyrTurkmensnews- Yslam Rewolýusiýasynyň Ýokary lideri, Ymam Homeýniniň (RA) halkyň saýlawlara gatnaşmagynyň zerurdygyna hemişe ünsi çekip, Dogry adamy saýlamagy meseleleriň we kynçylyklaryň çözgüdi diýip atlandyrdylar.

Ymam Homeýniniň (RA) aradan çykmagynyň ýyl dönüminde şu gün irden (anna) Aýatolla Hameneýi Hezretleri, Ymam Homeýniniň (RA) halkyň saýlawlara gatnaşmagynyň zerurdygyna hemişe ünsi çekip, Dogry we laýyk adamy saýlamagy meseleleriň we kynçylyklaryň çözgüdi atlandyrmak bilen hem-de geljekki prezidentiň sosial adalatlylyga, Korrupsiýa garşy aç-açan göreş we içerki önümçiligi güýçlendirmek zerurlygy we ygrarlydygy barada möhüm pikirleri aýtmak bilen, Ähli adamlar saýlawlara gatnaşmaga we beýlekileri höweslendirmäge özlerini jogapkär bilmelidirler diýip beýan etdiler.

Hezretleri şeýle-de Ynkylapyň başynda we global erbet adamlaryň Yslam respublikasynyň iki aý, alty aý ýa-da iň köp bir ýylda ýok boljakdygy barada öň görlüp-eşidilmedik mukdary barada gürrüň gozgap, Ymamyň berkligi we tutanýerliligi, söweşde we beýleki meselelerde milletiň ajaýyp ýeňişleri bu tolgunyşygy peseltdi emma Ymam Homeýniniň (RA) ölüminden soň duşmanlar we erbet adamlar Yslam respublikasynyň dargamagy baradaky arzuwlaryny ýene bir gezek gaýtaladylar diýip aýtdylar.

Aýatolla Hameneýi Hezretleri, duşmanlaryň çaklamalarynyň doly şowsuzlygyna we Yslam respublikasynyň yzygiderli ösüşine ünsi çekdi: Ymam Homeýniniň (RA) ulgamynyň hemişelik bolmagynyň şöhratly we abraýly syry respublikan we yslam sözleriniň birleşmegidir diýdiler.

Ynkylapyň ýokary lideri, ymamyň “respublikan” we “yslam” iki sözüni diýmek “yslam düzgüni” we “halk dolandyryşy” ulanandygyny we ony ähli meseleleriň çözgüdi hasaplandygyny aýdandygyna yşarat edip, Haçan-da adamlar işe alnanda we Yslamyň ülňüleri berjaý edilende, öňe gidýärdik we ikisinden biri nirede berjaý edilmese, öňe gitmeýärdik diýip beýan etdiler.

Rewolýusiýanyň Ýokary lideri çykyşynyň soňky bölüminde saýlawlarda käbir bellige alyjylaryň kesarlygy belli edilmeli wagtynda ýüze çykan meseleler barada zerur dini we ynsanperwer duýduryş bermek bilen kesarlyklary tassyklanmadyk käbir adamlara zulum bolandyr we olara we päk maşgalalaryna nädogry töhmetler ýapylandyr, emma soň bolsa olaryň ýalan we nädogrydygy subut bolandyr diýip beýan etdiler.

Aýatolla Hameneýi Hezretleri şeýle-de bu işleriň halk arasynda we erkin we çäklendirilmedik internet giňişliginde çap edilmegine ünsi çekip: Hormaty goramak iň ýokary adam hukuklarynyň biridir, şonuň üçin jogapkär edaralara haýyşym biriniň ogyl-gyzy ýa-da maşgalasy barada berlen nädogry habaryň öwezini dolmakdyr diýdiler.

Share :
Share :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز