• news ID :

    72984

  • /
  • Date :

    2020-04-09

  • Font

انقلاب 300x185 - Mertebesi Belent Ýolbaşçy: Häzirki wagtda adamyň halas edijä mätäçligi taryhda kän görülen däldirTurkmensnews- Yslam Ynkylabynyň Mertebesi Belent Ýolbaşçysy Aýatolla Hameneýi Hezretleri, adam oglynyň bu günki gün bir halas edijä bolýan mätäçligini, taryh boýunda bolan mätäçliklerden güýçliräk bilip, umyt, açylyşlara ynamly bolmak, hereket we ýagty geljege elgerilmegi ugurda işlenilmegi manysynda bolýan garaşmaklygyň, oňyn we hakyky manysyny nygtadylar.

Yslam ynkylabynyň Mertebesi Belent Ýolbaşçysy Aýatolla Hameneýi Hezretleri sözüniň dowamynda Eýranyň milleti soňky wagtlardaky kesel synagynda özüni gowy görkezdi we şu ýerlikde berilen tabşyryklaryň ýerine ýetirilmeginde umum ilatyň eden işi gowydyr diiýp sözlerine goşdylar

Yslam ynkylabynyň Mertebesi Belent Ýolbaşçysy Aýatolla Hameneýi Hezretleri şu gün şaýlaryň ynanjyna görä Ymam Mäti(a.s)iň doglan gününiň ýyllygy ýene bir ybaratda meret aýynyň ýarymy mynasybetli tele ýaýlymdan Eýranyň hormatly milletine garap beren gürrüňlerinde Hezrett Ymam Mäti(a.s)iň doglan gününiň ýyllygyny Eýran miletine, musulmanlara we bütin azatlyk isleýjileregutlap, ylym-bilim we tejribäni hudaý tagalanyň uly nygmatlaryndan we kynçylyklaryň köpüsiniň çözgüdi bilip emma ylym-bilim şu wagta çenli subutlanşy ýaly adalatsyz dügüni çözüp bilmeýär. adam oglynyň hemişe bolýan şeýle arzyly maksadynyň ödelmegi, hudaýlykly gudratyň eline mätäçdir, şonuň üçin hezret Mäti(a.s0iň ulu wezipesi ýer ýüzüni adalatdan doldurmagydyr diýip ýatlara berdiler.

Yslam ynkylabynyň Mertebesi Belent Ýolbaşçysy Aýatolla Hameneýi Hezretleri, dünýäde Koronawirusynyň ýaýramagynda gözbaş alýan ýagdaýa we bu meseläniň döwletler we milletler üçin bir umumy we haýrangaldyryjy synag bolýanlygyna yşarat edip oo hezrete garaşylmagy işleriň güýçli agralmagyndan soňra açylyşyň bolnagy manysynda hem bolýandyr şonuň üçin ynsan şeýle naumyt ediji hadysa garaşmaýar we öz asudalygyny goramagy bilen bu ýagdaýyň şeksiz üýtgejekdigini bilýändir diiýp sözlerine goşdy.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز