• news ID :

    88792

  • /
  • Date :

    2021-01-17

  • Font

1 245 300x169 - «MALAÝ» GAZ KÄNINDÄKI GAZ GYSYJY DESGASYNYŇ IŞE GIRIZILMEGI۲۰۲۱-nji ýylyň ۱۵-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň çäginde ýerleşen «Malaý» gaz känindäki gaz gysyjy desgasyny işe girizmek dabarasy geçirildi.

Çärä Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy, Hökümetiniň agzalary, ýurduň birnäçe ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary we wekilleri, şeýle hem Hytaýyň Milli Nebitgaz Korporasiýasynyň (CNPC) Türkmenistandaky wekilleri gatnaşdylar.

Bu desganyň işe girizilmegi mynasybetli maslahat guraldy, onda Türkmenistanyň Prezidenti çykyş etdi. Ol uglewodorod serişdeleriniň ähmiýetli gorlaryna eýe bolan Türkmenistanyň energetika syýasatynyň nebitgaz toplumynyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine hem-de onuň dünýäniň energo ulgamyna netijeli integrirlenmegine gönükdirilendigini belläp geçdi.

Maslahatda şeýle-de «CNPC International Turkmenistan» kompaniýasynyň baş direktory Li Şulýan hem çykyş etdi. Ol gaz gysyjy desgasynyň işe girizilmeginiň Türkmenistanyň tebigy gazynyň halkara bazarlaryna eksport mümkinçiliklerini has hem giňeltmäge itergi berjekdigini belläp geçdi.

Ýyllyk kuwwatlylygy 30 milliard kub metre barabar bolan bu gaz gysyjy desgasynyň işe girizilmegi türkmen tebigy gazynyň eksport üpjünçiliklerini ähmiýetli derejede artdyrmaga mümkinçilik berer. Häzirki wagtda biz türkmen tebigy gazynyň Hytaý Halk Respublikasyna iri import edijisi bolup durýarys. Energetiki çig malyň milliardlarça kub metri Türkmenistan-Özbegistan-Gazagystan-Hytaý halkara gaz geçirijisine iberilýär.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز