• news ID :

    25810

  • /
  • Date :

    2018-06-29

  • Font

Larijani 8T 300x169 - Larijani:Eýran özüniň belli usullaryna daýanyp ýadro gepleşiklerine gatnaşypdySyyasat Habarlary- Eýranyň mejlis başlygy Ali Larijani Eýran Yslam Respublikasy özüniň belli usullaryna we taktiklaryna daýanyp 5+1 ýurtlary bilen ýadro gepleşiklerine girişipdi we onuň netijesi hem Birleşen Milletler Guramasynyň howpsyzlyk geňeşiniň kesgitlemegi bilen hasyl bolan ýadro ylalaşygydyr diýdi.

Eýranyň tele-radio habarlar gullugynyň beren habaryna görä,şu gün Eýranyň mejlis başlygy Ali larijani Tehranda beren gürrüňlerinde ýadro ylalaşygy baradaky Eýranyň maksatlaryna yşarat edip howpsyzlyk geňeşiniň ۷-nji aslyndan çykmak,PMD dosýesiniň baglanmagy we ýadro gadaganlyklaryň ýatyrylmagy Eýran bilen 5+1 ýurtlaryň arasynda geçirilen gepleşikleriň netijelerindendi emma Amerika döwleti bir taraplaýyn şekilinde bu ylalaşykdan çykandyr diýip nygtady.

Amerika ýadro ylalaşygyndan çykmagyndan soňra syýasy we howpsyzlyk durnuksyzlyklary hemde Eýranda kynçylyk döretmekligi göz öňüne aldy we oňa ýetmek üçin ykdysady çärä ýüzlendi diýip Larijani sözüne goşdy.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز