• news ID :

    71891

  • /
  • Date :

    2020-03-23

  • Font

خامنه ای 300x196 - Koronawirusyny öndürmekde aýyplanyp duran Amerikanyň kömegini haýsy akylly adam kabul ederTurkmensnews- Yslam ynkylabynyň ýokary ýolbaşçysy, Amerikalylaryň ynam eder ýaly däldigini aýdyp, şeýle diýdi: “Amerikalylar Korona wirusyny öndürmekde aýyplansa, haýsy akylly adam bu ýurduň kömegini kabul eder?

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri Aýatolla Ali Hameneýi ýekşenbe güni telewideniýede göni ýaýlymda eden çykyşynda ABŞ-nyň resmileriniň Eýran tarapyndan talap edilse lukmançylyk kömegini ibermäge taýýardygyny aýdýan sözlerine salgylanyp olaryňbu sözleri geňdir sebäbi hut özleri derman we lukmançylyk enjamlaryň kemçiligine gabat gelip durandyrlar oňa görä olaryň mümkinçilikleri bolsa öz ilatyna gulluk etsinler diiýp nygtap geçdiuler.

Aýatolla hameneýi Hezretleri şeýle-de Amerikaly resmileriň islegi kabul ederlikli däldir sebäbi olaryň Koronawirusyny Eýranda köpräk ýaýratmaklary, ýada onuň durumyny ýokarlandyrmaklary mümkindir diýip sözüne goşdylar.

Yslam ynkylabynyň ýokary ýolbaşçysy, sözüniň dowamynda Amerikaly jogapkärleriň birnäçe adamy lukman adynda iberip aýdylşyndanbir bölegini Eýran üçin ýöriteleşdirlen Koronawirusy baradaky maglumatlaryny kämilleşdirmekleri hem ahmaldyr diiýp nygtadylar.

Yslam ynkylabynyň ýokary ýolbaşçysy, sabyrlylyk we çydamlylyk, akyl we maslahat bilen hemra bolsa ýeňişiň hökman hasyl boljakdygyny aýdyp sabyrlylykdan maksat boýun egmezlik, goşamazlyk we batyrgaýlyk bilen duşmany şowsuzlyga uçratmakdan ybaratdyr diiýp beýan etdiler.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز