• news ID :

    70682

  • /
  • Date :

    2020-03-02

  • Font

نت 300x185 - Korona bukuda; oýun torlarynda okaýan talyplarGolestan Lukmançylyk Ylymlar Uniwersitetiniň saglyk işgäriniň orunbasary: “Koronar ýürek keseliniň döremek howpuny azaltmak üçin mekdepler ýapyldy, ýöne talyplar öýüň ýerine oýun öýünde aýlanýarlar” -diýdi.

Turkmnsnews- Serajuddin Arefnia maşgalalary çagalaryna ideg etmäge we köp adamly ýerlerde bolmazlygy üçin çagyrdy.

Sirajuddin Arefnia sözüniň üstüni ýetirdi: “Mekdep ýapylmagynyň iň möhüm sebäbi okuwçylary keselden goramakdyr, ýöne habarlar şu günler oýun torlarynyň köpdügini we bu wirusyň döremek howpuny ýokarlandyrýandygyny görkezýär.”

Şeýle hem Arefnia welaýat ilatyny Corona çynlakaý çemeleşmäge we balyk bazary ýaly köp adamly ýerlerden we bazarlardan gaça durmaga çagyrdy.

Şeýle hem sözüniň üstüni ýetirdi: Uly dükanlar diňe saglyk talaplaryna laýyk gelse we müşderilerine maska ​​we dezinfeksiýa ýaly howpsuzlyk enjamlary bilen üpjün edilse, ertir açyk bolar.

Golestan lukmançylyk ylymlary uniwersitetiniň saglyk ministriniň orunbasary düýn welaýatda ýedi dem alyş hassasynyň keselhana ýerleşdirilendigini aýtdy. Koronar arteriýa barlagy geçirmäň.

Aref Nia sözüniň üstüni ýetirdi: Welaýatdaky şäherleri we bazarlary dezinfeksiýa etmek häkimleriň, obalylaryň we harby guramalaryň kömegi bilen başlandy.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز