• news ID :

    70429

  • /
  • Date :

    2020-02-28

  • Font

ترنسلیت 300x151 - Google Transylite türkmen dilini goldaýarGoogle-yň terjime gullugy 2-nji ýyldan bäri ilkinji gezek goldanýan dilleriň sanawyna täze dilleri goşdy.

turkmensnews- Google terjime hyzmaty. Şu günden başlap, bäş sany täze dile goldaw başlandy. Bu bäş diliň goşulmagy bilen, Google-yň terjime gullugy tarapyndan goldanýan dilleriň sany 5 dile çenli artdy. Google, soňky dört ýylda ilkinji gezek emeli intellekt esasly terjime hyzmatyna täze dil goşdy.

Türkmenler, uýgurlar, tatarlar, Odia we kinýarwanda häzirki wagtda Google-yň terjime gullugy tarapyndan goldanýan täze diller. “Google” dünýäde takmynan 75 million adamyň bu dillerde gürleýändigini aýdýar.

Verge-iň pikiriçe, Google-yň bu dilleri goşmakdaky kynçylyklaryndan biri, AI okuwy we amaly üçin internet esasly tekst çeşmeleriniň ýoklugy. Anotherene bir kynçylyk, Google-yň beýleki dillerde goldamagyna kömek eden internet bilen işleýän toparlaryň bolmazlygy boldy. Google soňky ýyllarda bu kynçylyklaryň üstünde işleýändigini we olary çözmekde üstünlik gazanandygyny aýtdy.

Google-yň täze dilleri goldamak üçin beren beýanynyň bir bölegi çap edildi.

Google-yň terjime hyzmaty internetdäki onlaýn terjimelerden täze dilleri öwrendi. Şol sebäpli, bir dilde çeşmeler çäkli bolanda, şol dili dogry goldamak kyn bolar. Şeýle-de bolsa, maşyn öwrenmekde soňky gazananlarymyz we gündelik terjime edýän hyzmatdaşlarymyzyň kömegi bilen Google bu dilleri ýygyndysyna goldaw goşup bildi.

Täze täzelenme başda Google-yň terjime hyzmatyny ulanyjylaryň bir göterimini üpjün eder. Google bu hyzmatyň ýakyn wagtda ähli wersiýalarda, şol sanda Android we iOS-da ähli kerwenlere elýeterli boljakdygyny habar berdi. Google-yň terjime hyzmaty web sahypasynda we tekst terjime usullarynda täze dilleri goldaýar. Wirtual klawiatura goldawy tatar, uýgur we kinarwanda dilleri üçin hem elýeterli bolar.

Verge görä, Google-yň uýgur dilini goldaýanlygy geosyýasy taýdan möhümdir. Hytaýda Sinszýan welaýatynyň ۵ million töweregi ýaşaýjysy bu dilde gürleýär. Soňky ýyllarda Hytaýyň merkezi hökümeti sebitiň musulman ýaşaýjylary bilen güýçli çaknyşyklara sezewar boldy. Hytaý hökümeti hem soňky ýyllarda sebitiň ýaşaýjylaryna içalyçylyk etmekde aýyplandy.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز