• news ID :

    42110

  • /
  • Date :

    2018-12-18

  • Font

GAPYRGA SÖZÜNIŇ KÖKI 300x180 - GAPYRGA SÖZÜNIŇ KÖKITurkmensNews: Türkmen Diliniň Düşündirişli sözlügi: GAPYRGA [gapyrğa] I, at. Oňurga süňki bilen döşi birleşdirýän insiz uzyn ýaý görnüşli süňkler.

Türkmen Diliniň Sözköki Sözlüginde bolsa bu hakda şeýle setirler bar:
„Gapyrga – döş kapasasynyň daşyna aýlanyp, onuň içinde ýerleşen synalarymyza galkan bolýan we olary gorap saklaýan süňkleriň gapyrga diýen ady gapmak («gabsamak» , «örtmek») işliginiň gap köküne yr- we –ga goşulmagyndan hasyl bolupdyr. (edil oňurga sözündäki ýaly). Adyň manysy: «içki synalaryň daşynyň örtügi, galasy» .“
Dehkhoda we Moin (Moi:n) ýaly pars sözlüklerinde-de bellenişi ýaly
gapyrga sözi pars diline قبرغه (gäbräge ýa-da gäbroge) görnüşinde türk dilinden geçipdir.

Surat: GAPYRGA nagşy türkmen asmalygynda

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز