• news ID :

    89563

  • /
  • Date :

    2021-02-01

  • Font

طالبان - Eýranyň, Talyban bilen owgan hökümetiniň arasynda gepleşikleri ýeňilleşdirmäge taýýardygyTurkmensNews-  Eýranyň Daşary işler ministri “Talyban” delegasiýasy bilen şu günki duşuşygynda Tähranyň Talyban bilen owgan hökümetiniň arasynda gepleşikleri ýeňilleşdirmäge taýýardygyny mälim etdi

Eýranyň Daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif ýekşenbe güni Tähranda “Molla Abdul Gani Baradar” tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän Talyban delegasiýasynyň ýygnagynda Owganystanda ähli etnik toparlaryň we syýasy toparlaryň gatnaşmagy bilen giňişleýin hökümet döretmek pikirinden kanagatlanýandygyny aýtmak bilen syýasy kararlar boşlukda bolup bilmeýär we öz içine alyjy hökümet gurmak konstitusiýa ýaly esasy gurluşlary, edaralary we kanunlary göz öňünde tutup, gatnaşmak prosesinde amala aşyrylmalydyr diýdi.

Zarif, şeýle hem Eýranyň Talyban, hökümet we beýleki owgan toparlarynyň arasynda gepleşikleri ýeňilleşdirmäge taýýardygyny nygtamak bilen Owganystanyň gowy halky ezildi we uruş we Owganystany basyp almak Owganystanyň halkyna uly zyýan ýetirdi diýmek bilen,halkyň jebir-jepalaryny gysga wagtda ýok etmek we Owganystanda parahatçylygy ornaşdyrmak arkaly basybalyjylaryň bahanasyndan dynmak üçin ähli tagallalaryňyzy eder diýip umyt edýärin diýdi.

Duşuşygyň başynda Talyban delegasiýasy owganlaryň arasyndaky parahatçylyk prosesi we gepleşikler barada hasabat hödürledi we Eýran-Owganystan gatnaşyklarynyň elmydama dostluga we hoşniýetlilige esaslanýandygyny we Owganystanda parahatçylygyň we asudalygyň ýola goýulmagyna umyt baglaýandygyny aýtdy.

DAEŞ guramasynyň Owganystandaky we sebitdäki weýran ediji roluna ünsi çekip, Molla Baradar owganlaryň arasyndaky gepleşiklerden kanagatlanýandygyny aýtdy we Owganystandaky parahatçylyk üçin ähli etnik toparlaryň we syýasy toparlaryň gatnaşmagynda giňişleýin hökümet gurulmagyny isledi.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز