• news ID :

    73534

  • /
  • Date :

    2020-04-19

  • Font

رحمانی 300x185 - Eýranyň bilen Türkiýäniň Içeri işler ministrleri Corona we serhet hyzmatdaşlygy barada telefon arkaly maslahatlaşdylarTurkmensnews- Eýranyň bilen Türkiýäniň içeri işler ministrleri iki ýurduň korona wirusyny, serhet hyzmatdaşlygyny we neşe gaçakçylygyna we terrorçylyga garşy bilelikdäki göreşiň dowam etdirilmegi baradaky çäreleri we tejribeleri barada pikir alyşdylar.

Eýran Yslam Respublikasynyň Içeri işler ministri Abdolreza Rahmani Fazli şu gün geçirilen telefon arkaly söhbetdeşliginde Türkiýäniň içeri işler ministri Süleýman Soýlunyň Eýranyň korona ýürek keseline gözegçilik etmek we dolandyrmak we ýurtdaky ähli desgalary besij etmek boýunça edýän tagallalaryny beýan etmek bilen Eýranda koronawirusyna uçraýan adamlaryň sany azalyp barýandyr diýdi.

Rahmani Fazli Coronany global kesel diýip atlandyrmak bilen bu keseliň sebitdäki ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlyga, raýdaşlyga, tejribe alyşmaga we ýakynlaşmaga mümkinçilik döredip bilmegini umyt etdi.

Rahmani Fazli mundan başga-da serhet güýçleri bilen iki ýurduň howpsuzlyk guramalarynyň terrorçylara we neşe gaçakçylaryna garşy göreşde hyzmatdaşlygynyň gowy ýola goýulandygyny aýtdy we Eýran Yslam Respublikasynyň Türkiýe bilen bilelikde serhet gözegçiliklerini dowam etdirmäge taýýardygyny aýtdy.

Süleýman Soýlu hem Eýranyň koronawirusyna gözegçilik etmekdäki üstünliklerinden kanagatlanýandygyny aýtmak bilen bu meselede iki ýurduň arasynda tejribe alyşmagyň we hyzmatdaşlygyň zerurdygyny aýtdy.

Türkiýäniň içeri işler ministri Corona krizisiniň soňlanmagy bilen ýakyn wagtda Içeri işler ministrliginiň işgärleriniň arasynda iki taraplaýyn ýüzbe-ýüz duşuşyklaryň dowam etdiriljekdigine umyt bildirdi.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز