• news ID :

    87826

  • /
  • Date :

    2020-12-30

  • Font

139810081147427019232784 300x209 - Eýranda, 9-njy deýiň hemasasyTurkmensnews- Hejri Şämsi seneden,1388-njy ýylyň ۹-njy deýi,Yslam Rewolýusiýasynyň taryhynda dowamly waka hökmünde ýazylan epiki we hemasy waka boldy.

Hejri Şämsi seneden,1388-njy ýylda öňki ýyllardaky ýaly Eýranda saýlawlar geçirildi. 10-njy prezident saýlawyna gatnaşanlaryň sany 85% ýetmegi, Eýranyň sistemasynda demokratiýa modeliniň dowam edýändigini görkezdi.

Syýasy meseleler boýunça bilermen Mehdi Fäzaeli, bu prosesiň bahasynyň ýurda gönükdirilendigini belleýäp Hejri Şämsi seneden,1388-njy ýylyň ۹-njy deýindäki gozgalaňyň çylşyrymlylygynyň sebäpleriniň biri, Eýran yslam rewolýusiýa garşy akymyň şol döwürde doly potensialyna eýe bolmagydy we diňe saýlawlar dälde, esasy maksady Eýran režimi agdarmakdy.

Aslynda, 1388-njy ýyldaky gozgalaň döwründe ,ABŞ-nyň maksady “bir ok we iki nyşana” syýasatyna esaslanýardy.

Bu gozgalaňy meýilleşdirýänler, bir tarapdan, saýlawlaryň hakykylygyny we dogrulygyny nyşana aldylar, beýleki tarapdan ýumşak agdarylmagyny arzuw etdiler. Şol sebäpli Eýranda onunjy prezident saýlawyndan soň köçelerdäki bidüzgünçilikler adaty bir waka däldi, ýöne mahmal rewolýusiýasy diýlip atlandyrylýan ýumşak rewolýusiýalara esaslanan hadysadyr. Bu gozgalaňdan soň alnan subutnamalar dildüwşüge ABŞ-dan we käbir Ýewropa ýurtlaryndan daşarky faktorlaryň sebäp bolandygyny görkezdi.

Halkara meseleler boýunça bilermen “Sadullah Zarei”, 1388-nji ýyldaky gozgalaňyň täsirli böleklerini seljermek bilen, metbugatyň roluna we ABŞ-da we Ýewropadaky käbir resmileriň bu gozgalaňy günäkärleýänlere goldaw bermekdäki roluna ünsi çekip”Sekiz ýyllap dowam eden Eýran bilen Yragyň arasyndaky uruşda duşman bilen hyzmatdaşlyk etdi we Yrak güýçleriniň bölümleri boldy we 1388-nji ýyldaky gozgalaňda-da hem işjeň boldular we waka girdiler we goldaw berdiler diýdi.

Elbetde, bu gozgalaňyň döremeginde saýlaw jedellerinde käbir dalaşgärleriň nädogry çemeleşilmegi saýlaw meselesiniň howply çäklere çykmagyna sebäp bolandygy düşnüklidir. Bu nukdaýnazardan, dalaşgäri goldamak bahanasy bilen pursatparaz elementleri adaty bolmadyk hereketleri bilen Muharramyň ýas dessurlarynda Aşuranyň gymmatlyklaryny we nyşanlaryny kemsidip, dine garşy akymyna reňk berdiler.

Emma 9-njy deýde dürli gatlaklardan, dinlerden we däp-dessurlardan bolan Yslam Eýranyň halky ýurduň köçelerine çykdy we Yslam Rewolýusiýasynyň ýolbaşçysynyň sözlerine görä, ýatdan çykmajak depeleriň birini basyp aldy we düşünjeleri we ýagdaýy bilen tozanly atmosfera döretdi. Olar ylahy imana we erkine bil baglap, Yslam Rewolýusiýasynyň taryhynda ýatdan çykmajak güni bellediler.

Ynkylapyň ýokary lideri, öz sözlerinde, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň milletiň umydyny azaltmak ugrundaky yzygiderli tagallalaryna ünsi çekip Dokuzynjy deý, bu beýiklik bilen, milletiň şeýle oýunlara jogap beren güni we, elbetde, häzirem bar bolan rewolýusiýanyň we diniň gymmatlyklaryny goramak güni boldy diýdiler.

Şonuň üçin 9-njy deýiň hemasasyny, rewolýusiýa oýanma derejesine baha berilmelidir.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز