• news ID :

    67533

  • /
  • Date :

    2020-01-08

  • Font

Mertebesi Belent Ýolbaşçy 300x209 - bir şarpyk uruldy emma pysatçy Amerikanyň sebitden çykarylmalydyrTurkmensNews-  Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi belent Ýolbaşçysy Aýatolla Seýed Ali Hameneýi Hezretleri Eýranyň Sepah Pasdaranynyň Yrakdaky Amerikanyň iki harby bazasyna garşy amala aşyran hüjümlerini bir şarpyk hasaplamak bilen Amerikanyň garşysynda bu hili harby hereketler kanagatlandyryjy däldir belki-de pysatçy Amerika sebitden çykarylmalydyr diýip beýan etdiler.

şu gün Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi belent Ýolbaşçysy Aýatolla Seýed Ali Hameneýi Hezretleri Gom şäheriniň ilatynyň müňlerçesini arasynda eden çykyşynda sebit milletleriniň we milletleriň saýlan döwletleriniň Amerikanyň sebitdäki pysatçylarça huzuryny kabul edýän däldirlerdiýmek bilen Amerikalylaryň sebitdäki hemde dünýäniň her bir künjegindäki huzury uruşdan, agzalalykdan, pitneden , weýranalykdan we düýp gurluşyklaryň dargamagyndan başga netijesi bolan däldir diýip nygtadylar.

Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi belent Ýolbaşçysy Aýatolla Seýed Ali Hameneýi Hezretleri sözüniň dowamynda Amerikalylaryň sebitdäki huzury gutarmalydyr diýmek bilen Amerikalylar şu hili weýranalygy we pysatçylygy Eýrana arzuwlaýandyrlar we gepleşikler stola çagyrmagy we gepleşikler meselesi hem Amerikamyň şu hili dahylçylykly huzuryna mümkinçilik döretýändir diýdiler.

Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi belent Ýolbaşçysy Aýatolla Seýed Ali Hameneýi Hezretleri sözüniň ýene bir bölüminde Amerikanyň, Palestina, Yrak we liwandaky planlarynyň şowsuzlyga uçramagyndaky Serdar Suleýmaniň kesgitleýji rolyna yşaratedip Serdar Seleýmani Amerikalylaryň pul, syýasy täsirliligi we syýasy gurluşyklary bilen ýola beren planlarynyň garşysynda duurp olary şowsuzlyga uçratdy diýip nygtadylar.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز