• news ID :

    120252

  • /
  • Date :

    2023-05-20

  • Font

Baydak bayramy 300x169 - Aşgabatda Konstitutsiýa we Baýdak baýramy bellenilip geçildiTurkmensNews-  Aşgabatda Konstitutsiýanyň kabul edilen güni we Milli Baýdak baýramy bellenilip geçildi.

Türkmenistanda Konstitutsiýanyň kabul edilen gününiň 31-nji ýyly we Milli Baýdak baýramy mynasybetli biri-birinden tapwutly dabaralar geçirildi.

Aşgabat şäherinde geçirilen resmi baýramçylyk dabarasyna Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

Konstitutsiýanyň kabul edilmeginiň güni we Milli Baýdak güni mynasybetli Aşgabat şäherinde Konstitutsiýa binasynyň ýanyndaky meýdançada we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň ýanyndaky meýdançada gül desselerini goýmak dabarasy geçirildi.

Dabara Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow başda bolmak bilen hökümet agzalary, hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, döwlet edaradyr-kärhanalaryň wekilleri we dilomatlar gatnaşdylar. 133 metr uzynlygyndaky baýdagyň ýerleşýän ýerindäki meýdança we Konstitutsiýa binasyna gül desseleri goýuldy, Döwlet Senasy ýerine ýetirildi.

Ýurdyň Döwlet baştutany Serdar Berdimuhamedow, Konstitusiýanyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli gutlag ýüzlenmesini ugratdy.

Döwlet baştutany Serdar Berdimuhamedow baýram mynasybetli ugradan gutlag hatynda, Konstitutsiýanyň we Baýdak gününiň türkmenleriň Ata watana bolan söýgüsini artdyrýan milli baýramdygyny beýan etdi. Türkmen baýdagynyň milli bir hazynadygyny aýdan Serdar Berdimuhamedow, ösüş ýolunda möhüm özgertmeleriň durmuşa geçirilendigini belläp, adalatly we dünýewi döwlet düşünjesi bilen konstitutsion bir gurluşy ýola goýandyklaryny habar berdi.

Türkmenistan Konstitutsiýasyny 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda kabul edipdi. Şeýlelik bilen bir tarapdan türkmenleriň milli medeniýeti goralan bolsa, beýleki tarapdan adam hukuklary kepillik astyna alyndy. Resmi dynç alyş güni hökmünde yglan edilen 18-nji maý güni Baýdak baýramy bilen birleşdirildi.

Share :
Share :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Related posts

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز