• news ID :

    40287

  • /
  • Date :

    2018-11-16

  • Font

TurkmensNews-  Eýranyň mejlis başlygynyň halkara işler boýunça ýörite kömekçisi Amerika döwleti Siriýanyň içeri işlerine goşulmak işlerine we bu ýurtdaky terrorçylykly ýaramaz oýunyna soň bermelidir diýmek bilen Amerika ýalňyş syýasatlary bilen mundan beter Siriýa ilatyna yza bermesin diýdi.4bpvef2b65a6e11as3x 800C450 300x169 - Amerikanyň Siriýanyň içeri işlerine goşulmagynyň dowam etmegi barada duýduryş berildi

Mehr habarlar gullugynyň beren habaryna görä,Hoseýin Amir Abdollahiýan şu gün Tehranda Siriýa-Eýran parlamentlik dostluk toparynyň başlygynyň orunbasary Rageb Al-Hoseýin bilen geçiren duşuşygynda Amerika täze bir mekirli hereketde Siriýanyň kanuny prezidenti Başar Assadyň gudrat başynda galmagynyň şertini Eýranyň bu ýurtda çykmagyna bagly edendir emma Tehran Siriýa döwleti bilen baglaşan goranyş ylalaşygy esasynda Damask döwleti bilen arkalaşýandyr diýdi.

Rageb Al-Hoseýin hem bu duşuşykda terrorizme garşy göreşde Eýranyň berýän goldawlary babatly minnetdarlygyny bildirip Siriýadaky ähli ýeňişler we üstünlikler şehitleriň ganlaryna we yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň duşmany tanamaklygyna we hüşgärligine bergidardyr diýdi.

ol şeýle-de Amerikanyň zalymlykly gadaganlyklar mowzugynda Damaskyň Eýranyň ýanynda boljakdygyny aýdyp Amerika iki milleti biri birinden aýyryp başarmaz we Siriýa mydama çydam toplumynda boljakdyr diýip sözüne goşdy.

 

 

 

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز