ترکمن نیوز
ترکمن نیوز
ترکمن نیوز

metro-turkmen

 • Baýdene 150x150 - Baýdene we Harrise Gutlag Ýüzlenmeleri Gelýär

  Baýdene we Harrise Gutlag Ýüzlenmeleri Gelýär

  TurkmensNews-  Jo Baýdeniň we Wise-prezidenti Kamala Harrisiň kasam edip wezipesine başlamagyndan soň gutlag ýüzlenmeleri gelýär   ABŞ-nyň saýlanan Prezidenti Jo Baýdeniň we saýlanan ilkinji zenan Wise-prezidenti Kamala Harrisiň kasam edip wezipesine başlamagyndan soň dünýäniň çar tarapyndan gutlag ýüzlenmeleri gelýär. ÝB Geňeşiniň başlygy Çarles ...

  تاریخ خبر : ۰۲ بهمن ۱۳۹۹

 • 4 93 150x150 - “AKINA-ANDHOÝ” DEMIR ÝOL LINIÝASY IŞE GIRIZILDI

  “AKINA-ANDHOÝ” DEMIR ÝOL LINIÝASY IŞE GIRIZILDI

  TurkmensNews: 2021-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Akina-Andhoý beketleriniň aralygynda uzynlygy 30 kilometr bolan demir ýolunyň açylyş dabarasy geçirildi Çärä Türkmenistanyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň döwlet baştutanlary, hökümet agzalary, iki ýurduň birnäçe ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň wekilleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri ...

  تاریخ خبر : ۲۸ دی ۱۳۹۹

 • Gyrgyzystanyň prezidenti 150x150 - Gyrgyzystanyň prezidenti işinden çekildi

  Gyrgyzystanyň prezidenti işinden çekildi

  TurkmensNews-  Gyrgyzystanyň prezidenti paýtagt Bişkekde soňky çaknyşyklardan soň penşenbe güni işinden aýryldy   Al-Maýadin teleýaýlymynyň habaryna görä, "Soronbaý Jinbekow" Gyrgyzystanda dowam edýän syýasy dartgynlyga yşarat edip, ýurduň bitewiligini, halkyň jebisligini we jemgyýetiň asudalygyny goramagyň iň möhüm meseledigini aýtdy. Gyrgyzystanyň prezidenti şeýle-de syýasy çaknyşykdaky ...

  تاریخ خبر : ۲۵ مهر ۱۳۹۹

 • Eýranyň resmi wagty 150x150 - Eýranyň resmi wagty bir sagat yza süýşürildi

  Eýranyň resmi wagty bir sagat yza süýşürildi

  TurkmensNews-  Eýranyň resmi wagty düýn (ýekşenbe) ýary gije bir sagat yza süýşürildi   Eýranyň mejlisi tarapyndan tassyklanan Eýranyň resmi wagtyny üýtgetmek baradaky kanuna laýyklykda, Eýranyň resmi wagty her ýylyň Farwardin aýynyň ilkinji güni (21-nji mart) sagat 24:00-da bir sagat öňe süýşürilýär. Eýranyň resmi ...

  تاریخ خبر : ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

 • Gurhany we Yslam pygamberi 150x150 - Gurhany we Yslam pygamberini kemsitmek ٍEýranyň Beýik müjtehitleri tarapyndan ýazgaryldy

  Gurhany we Yslam pygamberini kemsitmek ٍEýranyň Beýik müjtehitleri tarapyndan ýazgaryldy

  TurkmensNews-  şaýlaryň beýik derejeli ulamalary , Şwesiýada Gurhanyň ýakylmagyny we Fransiýada Yslam pygamberiniň (saw) kemsidilmegini ýazgardylar   28-nji awgustda rugsat berilmedik yslama garşy demonstrasiýanyň gidişinde,  bolan Şwesiýanyň Malmöde şäherinde sagçy toparlary tarapyndan gurhan otlandy Geçen sişenbe güni, Fransiýanyň "Charlie Hebdo" magazineurnaly Yslam pygamberiniň ...

  تاریخ خبر : ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

 • Halkara Atom Energiýasy 150x150 - Halkara Atom Energiýasy Guramasy bilen kadaly gatnaşyklary isleýäris

  Halkara Atom Energiýasy Guramasy bilen kadaly gatnaşyklary isleýäris

  TurkmensNews-  Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri twitde Halkara Atom Energiýasy Guramasynyň Baş müdiri bilen "örän peýdaly" duşuşyga yşarat edip, Tähranyň IAEA bilen kadaly gatnaşyklary saklamaga taýýardygyny aýtdy we käbir bidüzgünçilikler barada duýduryş berdi.   IRNA habarlar gullugynyň beren habaryna görä,Muhammet Jawad ...

  تاریخ خبر : ۰۶ شهریور ۱۳۹۹

 • BMG syndaky diplomatlar 150x150 - BMG-syndaky diplomatlar Eýrana garşy ýarag gadaganlyklaryň uzaklaşdyrylmagyny baradaky karary ret etdiler

  BMG-syndaky diplomatlar Eýrana garşy ýarag gadaganlyklaryň uzaklaşdyrylmagyny baradaky karary ret etdiler

  TurkmensNews-  Birleşen Milletler Guramasyndaky diplomatik çeşmeler ABŞ-nyň Eýrana garşy ýarag gadaganlyklaryny uzaltmak rezolýusiýasynyň Howpsuzlyk Geňeşinde makullanmajakdygyny aýtdylar.   Fransiýa habarlar gullugynyň beren habaryna görä, BMG-syndaky diplomatlar bu matlaby aýtmak bilen Amerikanyň bu kararyna bildirilýän garşylyklar gaty güýçlidir we Moskwa bilen Pekiniň özleriniň ...

  تاریخ خبر : ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

 • ایاصوفیا 150x150 - Aýasofýa 24-nji iýul anna güni ybadata açylar

  Aýasofýa 24-nji iýul anna güni ybadata açylar

  Turkmensnews-  Prezident R. T. Erdogan, Aýasofýanyň gapysynyň, ýerli we daşary ýurtly, musulman we musulman däl her bir adam üçin açyk boljakdygyny aýtdy

  تاریخ خبر : ۲۱ تیر ۱۳۹۹

 • Muhammet Bagher Galibaf Eýranyň mejlis başlygy 150x150 - Muhammet Bagher Galibaf Eýranyň mejlis başlygy wezipesine saýlandy

  Muhammet Bagher Galibaf Eýranyň mejlis başlygy wezipesine saýlandy

  TurkmensNews-  Muhammet Bagher Galibaf Eýran Yslam Respublikasynyň mejlisiniň 11-nji döwüriniň başlygy boldy   şu gün mejlisiň açyk maslahatda geçirilen ses alnyşykda 11-nji Mejlisiň saýlanan agzalary jemi 264 sesden 230 ses bilen Muhammet Bagher Galibafi mejlis başlygy wezipesine saýlandy. Seýed Mostafa Aghamirsalim bilen Fereydoun ...

  تاریخ خبر : ۰۸ خرداد ۱۳۹۹

 • Oraza Baýramyňyz 150x150 - Oraza Baýramyňyz, okan namazlaryňyz Allanyň dergähinde kabul bolsun

  Oraza Baýramyňyz, okan namazlaryňyz Allanyň dergähinde kabul bolsun

  TurkmensNews: Taňry Tagala mukaddes Oraza aýynda eden dilegleriňiz arzuwlaryňyz öz dergähinde kabul etsin Taňry Tagala saçaklaryňyza bereket, özüňize jan saglyk, maşgalaňyza agzybirlik bersin. Hezret-i Muhemmediň ahlaky, Hezret-i Eýýubyň sabry, Hezret-i Ýusubyň gözellygy, Hazrat-i Hemzäniň mertligi, Hazrat-i Omaryň ydalaty, Hazrat-i Alynyň bilimi we ...

  تاریخ خبر : ۰۳ خرداد ۱۳۹۹