سکونت 1800 افغانی فقط در یک محله گنبدکاووس

مجموعه تلنگر – ترکمن نیوز-  مناطق حاشيه نشين ياسکونت گاههاي غيررسمي که عموما نقطه جمعيتي افرادي محروم وآسيب پذيربشمارمي رود درشهرهاومناطق مختلف طي ساليان اخير رشدي مضاعف داشته وبه تبع آن معظلات وبزهکاريها نيزدراين نقاط پديده اي اسفبارمي باشد که براثرفقراقتصادي وفرهنگي دامنه ي جامعه رانيز بعنوان تهديدي جدي دربرميگيرد.

CrThumb 300x171 - تصویر غبار گرفته کودکان درآینه شهر +عکس

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ترکمن های ایران،   به نقل از پژواک سخن، در گنبدکاوس محله هاي آسيب پذيري همچون اسلام آباد،مدرسي(افغان آباد) وبدلجه ازجمله اين نقاط محسوب مي شود که جهت مرتفع نمودن بخشي ازاين معظلات ومشکلات جلسات و بازديدهاي متعددي تشکيل مي شود که هدف اصلي اين همفکري ها ريشه کن نمودن پديده ي شوم فقرومحروميت مي باشد. واينکه درروند رسيدن به هدف تا چه اندازه موفقيت حاصل شده، ميتوان طي سفري کوتاه به اين محله ها از روند پيشرفت واقعي (نه درجلسات دستگاههاي مرتبط)آگاه شد.
محله ي افغان آباد ياهمان مدرسي فعلي که ۲۷۰۰نفرجمعيت دارد حدود۱۸۰۰نفرافغان را دردل خودجاي داده که بنا بر برخي شنيده ها ۸۵درصد آنان اعتياد وبرخي نيزبه گفته ي اهالي محله درکارقاچاق موادومشروبات الکلي هستند.
بسياري ازاين خانواده هاموضوع تعليم وتربيت وتحصيل فرزندان راموضوعي مهم وجدي نمي دانند وفرزندان بازمانده ازتحصيل زيادي بخصوص بعدازمقطع ابتدايي دارند که اکثراين فرزندان درسنين حساس نوجواني وجواني با رها نمودن تحصيل بامشکلات عديده تربيتي، اجتماعي مواجه هستند.
درمحله ي افغان آبادگنبدکاوس۳۷معلول جسمي حرکتي زاده شدندکه متاسفانه هيچ تمهيداتي جهت کنترل زاد و ولداين معلولين انديشيده نشده وبعنوان مصداق بارز درخانواده اي که ۱۵فرزند دارند ۵فرزند اين خانواده معلول و با شرايطي اسفبار و بامشکلات عديده اي زندگي مي کنند.
ودردناکتراينکه فرزند بزرگ اين خانواده که داراي سلامت نسبي است با ازدواج فاميلي۲فرزندمعلول ديگر را به اين جمعيت اضافه مي کند.مشابه اين زاد و ولدها خانواده ي ديگري ست که با داشتن اعتياد پدر۴فرزند دارند ومسافر بعدي هم درراه است. وازآنجاييکه اکثراين افراد فاقدهويت هستند، دستگاههاي حمايتي نيزقادربه ارائه خدمات کافي به آنان نيستند وبه همراه رشد جمعيتي، بسياري ازمشکلات اقتصادي، بهداشتي وفرهنگي نيزرشدمي يابد.
رشدگسترده اعتياد دربين برخي ازاين خانواده ها آنان رانسبت به مسائل بهداشتي نيزبي تفاوت نموده است به گونه اي که رودخانه گرگانرود که درمجاورت اين محله قراردارد مکان دپوي زباله ها و رها نمودن فاضلابهاي خطرسازخانگي شان شده واگرگذري به اين محله واطراف آن داشته باشيدصحنه هايي عجيب رامشاهده مي کنيد که بازگوکننده ي عمق فاجعه هايي ست که بروزبسياري ازبيماريهاي مسري درآينده اي نه چندان دوربعنوان تهديدي جدي براي سلامت شهروندان راميتواند بدنبال داشته باشد.
آنچه گفته شد تنها بخشهايي ازمعظلات عديده ي اين محله بشمارميرود ونميتوان ازکناراين موضوعات جدي ومهم به سادگي عبورنمود وتنها به جلساتي که برخي دستگاهها حضورمي يابند ودرقالب گزارش عملکردهاي انجام شده به ارائه خدماتشان مي پردازند، بسنده کرد ومتوليان ودغدغه مندان شهرستان به مسکن هاي مقطعي و راهکارهاي جلسه اي که خروجي ندارد خودشان راسرگرم نمايند.
فاجعه ي آسيبهاي اجتماعي همواره با رشد جمعيت گسترده ترمي شود. ودرمحله هاي اسلام آباد وافغان آباد چنانچه تدبيري انديشيده نشود اين معضلات نيزهمچنان که طي چندسال اخيررشد يافته درسالهاي آتي نيزادامه خواهدداشت. محله اسلام آباد۲۱معلول جسمي حرکتي وذهني دارد و تنها دريک خانواده همه ي ۴دخترمتولدشده معلولند و درشرايط فقرشديد اقتصادي بسرميبرند و حتي ازکمترين امکانات حمايتي نيزمحرومند…
براستي گناه اين فرزندان چيست که درچنين خانواده هايي متولد مي شوند؟ ومتولي آگاهي بخشيدن وکنترل عدم ازدياد اين معلولين چه کساني هستند؟ کودکاني که به جاي شوق بازي وهيجان درکنجي عزلت گزيده اند وحتي قدرت تجسم آينده تاريکشان رانيز ندارند! وآناني که پايي براي دويدن وشوقي براي جهيدن دارند ساعتها درکنار آرامگاه خاموش انتظار رهگذري راميکشند تا ب اقمقمه اي آب سراغشان بروند وغبار ازچهره ي سنگهاي مرمرين بشويند وسکه هاي شادماني رابه والدينشان تحويل دهند ويادرميان زباله هايي که متوليان دفع زباله هاهمواره دليل وتوجيه براي عدم جمع آوريشان مي آورند بدنبال قوطي کوچک حلبي وياخش خش نايلونهاي پلاستيکي خوشحاليشان رادوچندان کنند که نان دربيارخانواده شده اند.
تشديد مشکلات عديده ي اين قشرازافراد جامعه وهمچنين غفلت برخي متوليان امر درمقابل فقر، اعتياد، معلوليت وموضوعات فرهنگي، بهداشتي واجتماعي مسائلي جدي ست که فراترازجلسات همت وجهادميداني مي طلبد ومسکن هاي موقتي نميتواند التيام دردها و زخمهاي عميق لايه هاي زيرين پوست شهررا درمان کند چراکه والدين اين کودکان ميراث دار فقر و اعتيادند. مبادا با غفلت آگاهان جامعه اين ميراث شوم به نسلهاي بعدي اين خانواده هامنتقل شود و گرد محروميت همچنان برآينه ي زلال ضميرکودکان معصوم، شکسته شدن تمامي آمال ها و روئياهاي شيرين کودکانه شان را دربرگيرد.

خبرنگار: فاطمه روزخوش

 

انتشار دهنده : Medeniyet
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۲۱:۳۳

۰۳ آذر ۱۳۹۶

کد خبر :

6841

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک