daode>{[[rtl_titl�زMedaiiyet (>چk daode>{[[rtl_titl="5 �ptt�ی�ض ت� (A. Fazli)if-js" > daode>{[[rtl_titl="7t_c�يn c="wpt�ذrie� (s&nbqeh)if-js" > daode>{[[rtl_titlن pttوتionttوتio(Moف�3)if-js" > d�یtton t�ia-expaia-expaia-exفته نadvanced;  فیلم و صوت Help�یدهAll in One SEO P� � aچکی�'aioseo�وelpostxt_laon aioseo��cato1" vوelp's="rg� �'_blank'ategor' pn lass="wpte aioseo��ton" pn "levچکیدaioseo��ی ر�_>custر�tylalustxt-align:> ب;-1"tidel-align:ia-� Help!" class="tondle'>Visibilitindaiosp_snipdpt_bel')�custn="buttoaioseo��>custnstxtton" pnPreton Snipdpt��>customtel�یدهcustt_da"levچکیدaioseo��ی ر�_ton" pn lass="wpte"aioseo��ی ر�_ttote_daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ب / _ ة�tto/ ntto/ ttoچکی�'aioseo� aioseo��ی ر�t aiospo�اt stbgttoچکی�"aioseo��wrapdp> aioseo��ntxtle ا1"creeniosp_ s">pn lasston" claioseo��ton" pn "levچکیدaioseo��ی ر�_>custر�tylalustxt-align:r&nbs;-1"tidel-align:ia-� Help!" class="tondle'>Visibilitindaiosp_ s"> اof pe="bChars == "funplate") pe="bChars(docu ب / _ ة�tto/ ntto/ ttoچکی�"aioseo��wrapdp> aioseo��ntxtکنle ا1"creeniosp_"151">plate_wrapdp>pn lasston" claioseo��ton" pn "levچکیدaioseo��ی ر�_>custر�tylalustxt-align:r&nbs;-1"tidel-align:ia-� Help!" class="tondle'>Visibilitindaiosp_"151">plate_bel')�custn="buttoaioseo��>custnstxtton" pnDsp;&nplate��>customtel�یدهplate' xdesceholteg="_w xcerpt">< pename�ل� onKeyDown='if (> اof pe="bChars == "funplate") pe="bChars(docuplate,docu اof pe="bChars == "funplate") pe="bChars(docuplate,docuplateossl / >custn="buttoaioseo�وelpostxt">T-s>META "151">platen> la1s ppti. T-1s will l-1" val anyon cllaserwptd "151">plates.e="en>< value=' ب / _ ة�tto/ ntto/ ttoچکی�"aioseo��wrapdp> aioseo��ntxtle ا1"creeniosp_codswits_wrapdp>pn lasston" claioseo��ton" pn "levچکیدaioseo��ی ر�_>custر�tylalustxt-align:r&nbs;-1"tidel-align:ia-� Help!" class="tondle'>Visibilitindaiosp_codswits_bel')�custn="buttoaioseo��>custnstxtton" pnKeyswits (= sue�رwptd)if>custo��el�یده la1s ppti"l-at"will be writpti as>META codswits.e="en>< value=' ب / _ ة�tto/ ntto/ ttoچکی�"aioseo��wrapdp> aioseo��ntxtle ا1"creeniosp_pn lasston" claioseo��ton" pn "levچکیدaioseo��ی ر�_>custر�tylalustxt-align:r&nbs;-1"tidel-align:ia-� Help!" class="tondle'>Visibilitindaiosp_O-1" val"l-s>n-rspidel URLsn> la1s pCss="nh� docu ب / _ ة�tto/ ntto/ ttoچکی�"aioseo��wrapdp> aioseo�� یا پle ا1"creeniosp_noi>ide_wrapdp>pn lasston" claioseo��ton" pn "levچکیدaioseo��ی ر�_>custر�tylalustxt-align:r&nbs;-1"tidel-align:ia-� Help!" class="tondle'>Visibilitindaiosp_noi>ide_bel')�custn="buttoaioseo��>custnstxtton" pnRobots>Mato NOINDEXif>custo��el�یدهide_bel / >custn="buttoaioseo�وelpostxt">Ce" /"l-1s ss="to ask>uearch engines not"lo lide"l-1s ppti.e="en>< value=' ب / _ ة�tto/ ntto/ ttoچکی�"aioseo��wrapdp> aioseo�� یا پle ا1"creeniosp_nofollow_wrapdp>pn lasston" claioseo��ton" pn "levچکیدaioseo��ی ر�_>custر�tylalustxt-align:r&nbs;-1"tidel-align:ia-� Help!" class="tondle'>Visibilitindaiosp_nofollow_bel')�custn="buttoaioseo��>custnstxtton" pnRobots>Mato NOFOLLOWif>custo��el�یدهcustn="buttoaioseo�وelpostxt">Ce" /"l-1s ss="to ask>uearch engines not"lo follow linksn>rom"l-1s ppti.e="en>< value=' ب / _ ة�tto/ ntto/ ttoچکی�"aioseo��wrapdp> aioseo�� یا پle ا1"cre"aiosp_ttsز t_wrapdp>pn lasston" claioseo��ton" pn "levچکیدaioseo��ی ر�_>custر�tylalustxt-align:r&nbs;-1"tidel-align:ia-� Help!" class="tondle'>Visibilitindaiosp_ttsز t_bel')�custn="buttoaioseo��>custnstxtton" pnDtsز t cl"l-1s ppti/>custo��el�یدهcustn="buttoaioseo�وelpostxt">Dtsز t SEO cl"l-1s ppti.e="en>< value=' ب / _ ة�tto/ ntto/ ttoچکی�"aioseo��wrapdp> aioseo�� یا پle ا1"creeniosp_ttsز t_divlytids_wrapdp>pn lasston" claioseo��ton" pn "levچکیدaioseo��ی ر�_>custر�tylalustxt-align:r&nbs;-1"tidel-align:ia-� Help!" class="tondle'>Visibilitindaiosp_ttsز t_divlytids_bel')�custn="buttoaioseo��>custnstxtton" pnDtsز t Google Aivlytidsif>custo��el�یدهcustn="buttoaioseo�وelpostxt">Dtsز t Google Aivlytids cl"l-1s ppti.e="en>< value=' ب / _ ة�tto/ ntto/ �tto/ �tto/��ia-expaia-ex��tto/a��tto/ !-- /> "/>

امروز : چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

|

نرخ ارز :

ریال

|

دمای هوای شهر

اخبار سوارکاری-ایتنانیوز-  هفته نخست رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه آق قلا با شرکت ۴۹ راس اسب در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار شد.

savarkari 22m 300x203 - هفته نخست کورس اسبدوانی پاییزه آق قلا برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار ترکمن،  به نقل مهر، در هفته نخست این رقابت‌ها عصر جمعه ۴۹ راس اسب از نژادهای ترکمن و دوخون در ۶ دور هزار متری با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان ۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جایزه نقدی به صاحبان اسب‌های اول تا سوم کورس‌های ۶ گانه اهدا شد.

در دور اول اسب‌های ترکمن سه تا ۹ ساله و صفر تا چهار امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که محمد خوجملی با اسب بل زودتر از خط پایان گذشت و نورمحمد بهادر با اسب شاهرخ نیر و جواد آچاک با شادکام به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت دور دوم میان اسب‌های دوخون دو ساله با امتیاز مبتدی و نبرده به مسافت هزار متر بود که نورمحمد بهادر با اسب گلد بوی عنوان اول را به دست آورد و بنیامین جرجانی با اسب طاها و جواد آچاک با لوگان به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور سوم اسب‌های دوخون دو ساله و هشت تا ۱۲ امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که نادر صالح پور با اسب اخمو موفق به کسب مقام اول شد و آق اویلی بشگرد با اسب آسیکس و ابراهیم قره داشلی با اسب اریس به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

رقابت در دور چهارم میان اسب‌های دوخون سه ساله و صفر تا چهار امتیازی به مسافت هزار متر شکل گرفت که جواد آچاک با اسب چیتانو زودتر از خط پایان عبور کرد و مهرداد خوجملی با اسب آرنیکا و مهران عطا با اسب گل آی جهان به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم اسب‌های دوخون سه ساله و ۱۶ تا ۲۲ امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که آرمین آق آتابای با اسب تومیریس نخستین نفر از خط پایان عبور کرد و آق اویلی بشگرد با اسب کوانتوم و عیدمحمد غراوی با اسب رونین سروین نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

در دور ششم و پایانی اسب‌های دوخون سه و چهار ساله و هشت تا ۱۴ امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که جواد آچاک با اسب پدرام موفق به کسب مقام اول شد و پیمان قلرعطا با اسب رویال لاین و آرمین آق آتابای با اسب داز ثمر به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

جواد آچاک بهترین چابکسوار هفته

در پایان هفته نخست رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه آق قلا، جواد آچاک با کسب دو مقام نخست و دو مقام سوم بهترین چابکسوار هفته لقب گرفت، نورمحمد بهادر موفق به کسب یک مقام نخست و یک مقام دوم شد، آرمین آق آتابای یک مقام نخست و یک مقام سوم کسب کرد و محمد خوجملی و نادر صالح پور هر کدام یک مقام نخست به دست آوردند.

لازم به ذکر است؛ هفته دوم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه آق قلا جمعه ۲۸ مهرماه در مجموعه سوارکاری این شهرستان به پایان می‌رسد.

مسابقات کورس اسبدوانی در استان گلستان هر ساله در شهرستان‌های گنبدکاووس، آق قلا و بندرترکمن برگزار می‌شود و علاقمندان بسیار زیادی را به مجموعه‌های سوارکاری این سه شهرستان می‌کشاند.

 

گردآوری:گروه خبر ایتنانیوز

https://telegram.me/ITNANews

اشتراک گذاری :
اشتراک گذاری :

در تلگرام

کانال ما را دنبال کنید

در اینستاگرام

صفحه ما را دنبال کنید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران

نظر شما چیست ؟

* پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد، منتشر نخواهد شد.
* پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد، منتشر نخواهد شد.
* انعکاس نظر مخاطبین، به منزله تایید آنها از سوی ترکمن نیوز نیست و صرفاً به منظور احترام به نظر کاربران صورت می گیرد.

*

*
*

Most popular crypto channel
بالا
ترکمن نیوز