Date : Saturday, 18 August , 2018

Zarif:

ýewropalylar ýadro ylalaşygy baradaky yradasyny amala döndermelidirlerSyyasat habarlary- Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad Zarif prezident Hasan Ruhaniň Ýewropa gurnan saparynda ýadro ylalaşygyna Ýewropalylaryň ygrarlylygy aýandy emma zerur bolup durýan mesele yradanyň amala dönderilmegidir diýip nygtady.

Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad Zarif özüniň twitter sahypasynda prezident hasan Ruhaniň Şweýsariýa we Awsteriýa ýurtlaryna gurnan saparlaryna yşarat edip Ýewropa bileleşiginiň häzirki başlygy bolan Awsteriýanyň başlyklary bilen gowy we netijeli gepleşikler geçirlendir we bu duşuşyklarda ýadro ylalaşygyna Ýewropalylaryň ygrarlylygy aýandy emma zerur bolup durýan mesele yradanyň amala dönderilmegidir diýip nygtap geçdi.

geçen duşenbe güni ýokary derejeli bir topara ýolbaşçylyk edip Şweýsariýa we Awsteriýa ýurtlaryna sapar eden prezident Hasan Ruhani şu gün ertir Tehrana dolanyp geldi.

Tags :

Habarlar

Çagany ýatyrmak üçin 10 usul

Amerikanyň Eýrana garşy gadaganlyklary peýdasyz işdir

Türkmenyn Adı ve Tarihi

gözdegme bilen doganyň dogrulygy

Gasemi: Pompeonyň sözleri Amerikanyň ejizliginiň alamatydyr

Eýran milleti zor aýdylmagyna berk gaýtawul berjekdir

larijani: Amerika bilen sionist režimi sebit durnuksyzlygynyň oja...

Zarif:ýadro ylalaşygynda Eýran Ýewropa garaşyp durmaz

Tramp NATO guramasyndan çykmak bilen haýbat atdy

Türkmenistanda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek maslahatlaş...

ýewropalylar ýadro ylalaşygy baradaky yradasyny amala döndermelid...

Eýranyň üç güýjiniň başlyklary Amerikanyň haýbat atmlaryna garşy ...

Russiýa bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň arasynda telefon söhbe...

Eýran bilen Özbegistanyň maýagoýumlyk boýunça bilelikdäki komitet...

Ruhani:bet niýetliler Eýran milletiniň garşysynda baş egjekdirler...

Larijani:Eýran özüniň belli usullaryna daýanyp ýadro gepleşikleri...

Türkmenistan we BMG-niň Ösüş Maksatnamasy geljekgi hyzmatdaşlygyň...

Türkmenistan hakda ombudsmen hasabaty

Türkmenistan BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň agzalygyna saýl...

Çaga 10 ýaşa ýetýänçä onuň ۱۰ sany esasy bilmeli zatlary

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP