Date : Saturday, 20 October , 2018

Zarif:

ýewropalylar ýadro ylalaşygy baradaky yradasyny amala döndermelidirlerSyyasat habarlary- Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad Zarif prezident Hasan Ruhaniň Ýewropa gurnan saparynda ýadro ylalaşygyna Ýewropalylaryň ygrarlylygy aýandy emma zerur bolup durýan mesele yradanyň amala dönderilmegidir diýip nygtady.

Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad Zarif özüniň twitter sahypasynda prezident hasan Ruhaniň Şweýsariýa we Awsteriýa ýurtlaryna gurnan saparlaryna yşarat edip Ýewropa bileleşiginiň häzirki başlygy bolan Awsteriýanyň başlyklary bilen gowy we netijeli gepleşikler geçirlendir we bu duşuşyklarda ýadro ylalaşygyna Ýewropalylaryň ygrarlylygy aýandy emma zerur bolup durýan mesele yradanyň amala dönderilmegidir diýip nygtap geçdi.

geçen duşenbe güni ýokary derejeli bir topara ýolbaşçylyk edip Şweýsariýa we Awsteriýa ýurtlaryna sapar eden prezident Hasan Ruhani şu gün ertir Tehrana dolanyp geldi.

Tags :

Habarlar

Eýranyň ilçileri ykdysady hyzmatdaşlyklary ösdürmäge ýörite üns b...

Türkmenbaşydaky täze port doly güýjünde işlemeýär – Berdimuhamedo...

gorkut ata

ruhy ýagdaýlar hakynda

Eýran, Azerbaýjan we Orsýetiň demirýollarynyň birikdirilmegine ş...

Täjik ýük maşynlary bir aý gowrak türkmen serhedinde durýarka, Tü...

Täjik kompaniýasy Türkmenistandan sowa ýük getirmegiň alternatiw ...

Ojagy hiç haçan öçmejek şahyr

Garaşsyzlyk güni mynasybetli Aşgabadyň bazarlaryna ýene arzan azy...

Türkmenistan BMG-nyň rekomendasiýalarynyň bir toparyny inkär etdi...

Tramp BMG-niň umumy ýygnagynda Eýrana garşy toslamalaryny gaýtala...

Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentin...

Ruhani: Amerikanyň Eýran baradaky nädogry syýasaty şowsuzlyga uçr...

Ýazyjyogly Ahmet Bijanyň “Ajaýybyl-Mahlukat” eserinde haýwanat dü...

Ahwazda amala aşyrlan terrorçylykly hüjüm

dutar

Türkmenistan Hazar deňiziň çäginde söwda gatnaşyklaryň ösdürilmeg...

Zarif: Türkiýäniň resmleri bilen geçirlen gepleşikler netijeli bo...

Ruhani: jogäpkärçilik Eýran resmileriniň gowy ýeridir

Gahary ýuwutmak

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP