Date : Friday, 25 May , 2018

godsTurkmensNews – Ýewropa bileleşigi ,basyp alynan Kudusyň,Ysraýylyň paýtagty höküminde belli edilmegine güýçli garşylyk görkezdi.

Bu garşylyk şeýle bir ýagdaýda yglan edilendir welin Sionist režimiň primýer ministri Benýamin Netanýahu,Amerikaň prezidenti Donald Trampyň,Kudsus Ysraýylyň paýtagty höküminde resmiýete tanamak ugurdaky tutumyna Ýewropalylaryň hemaýat bermekleri maksat bilen Ýewropa bileleşiginiň merkezi bolýan Bruksele sapar edipdi. Sionist režimiň primýer ministri Benýamin Netanýahu Ýewropa bileleşiginiň merkezine bolan ilkinji saparynda,bu bileleşigiň daşary işler ministrleriniň maslahatyna hem goşuldy.ol bu maslahata goşulmagyndan ozal,Ýewropalylaryň,Amerikaň prezidenti Donald Trampyň ,Kudus ,Ysraýylyň paýtagty höküminde resmiýete tanamak ugurdaky tutumyna hemaýat bermeklerini isläpdi.şeýle halda şol tutum dünýä ilatynyň şol sanda Ýewropa ýurtlaryň ýaýbaň gazaba çykmaklaryna sebäp bolandyr.Fransiýanyň Liberasion gazetiniň Kudusdaky ýörite habarçysy we ýazyjy Gium Žandrun şu ýerlikde ýazan makalasynda ,Pariždan Tährana çenli , Watikandan Istanbula çenli we Brukselden Kaira çenli bütin döwletler,Kudusyň orun mertebesiniň üýtgedilmeginiň ot bilen oýun edilmegi bolýandygyny Amerika düýdüriş berendirler ,emma bu islegleriň we tabşyrgylaryň hiç birisi ,Amerikaň prezidenti Donald Trampyň soňky wagtlarda tutan tutumy ,Sionist režimiň başlyklaryny ahyr soňgy Kudusa bütin dolup ony Ýsraýyl dilen Palestinanyň ۱۹۴۸-njy ýylda basyp alynan ülkelerine birikdirip bilmeklerine umytly edendir.emma nazara gelşine görä ,Trampyň ,Kudusy,Ysraýylyň paýtagty yglan etmek ugurda tutan akyl paýhassyz tutumy,tersin täsirleri getirendir.mysal üçin aýdar bolsak,Ýewropa döwletleri ,Telawiw bilen ýakyn gatnaşyk saklap Ysraýylyň howpsuzlygynyň gorylmagyny nygtaýan bolsalarda emma sionistleriň,Kudusa eýe bolmak ugurdaky taslamalaryny açyk ret edendirler.Ýewropa bileleşiginiň daşary syýasat jogapkäri Mogerini,Ýewropalylaryň garaýşyndan ,Kudus,Gundogar bilen günbatar bölümlere bölünenedir we onuň gündogar bölümi Palestinalylara degişlidir diýip açyk yglan edndir.ol şeýlede ,Ýewropa,Kudus meselesinde ,halkara kanunlar boýunça şol sanda BMG-aň howpsuzlyk şurasynyň karar hatlary boýunça amal etjekdir we Amerika döwletiniň,tutan bir taraplaýyn tutumy ,Ýewropaň pazzysýasyny üýtgetjek däldir diýip nygtandyr. Sionist režimiň primýer ministriniň ýanynda şeýle gürrüňleriň aýdylmagy,Netanýahuň howlukmaçlyk bilen Ýewropa eden saparynyň doly ýeňilendiginden hekaýat etýändir.elbetde Ýewropaň Britaniýa,Germaniýa we Fransiýa ýaly täsirli ýurtlarynyň şeýle gürrüňleriniň bolmagy bilende emma çek jemhurlygy ýaly Ýewropa bileleşiginiň agza kiçi ýurtlary , öz ilçi hanalaryny Kudusa geçirmekde Trampyň tutumyna eýerjekdiklerini yglan edendirler.emma ýakynlykda Ýewropa bileleşiginiň gündogar Kudusy hem öz içine alýan bütin Kudusy,Ysraýylyň paýtagty höküminde resmiýete tanalmagy çetin görünýändir. O näme bu ýagdaý bir tarapdan ýewropa ýurtlaryň arasynda dörän we öl bir tarapdan sionist režimi bilen Amerikaň arasynda dörän agyz alalyklary artdyryp olaryň aralarynyň köp açylmaklaryna sebäp bolup bilýändir.

Tags :

Habarlar

Syrlar we duýgular bilen dokalan gözellik

Türkmen halıları

Sintaksis

Ses we harp

wagt,dünýä we ahyret hakynda (1)

Maşgala hepdeligine bagyşlanan ýörite gepleşik

Büyük İpek Yolu: Asya’dan Anadolu’ya

Mertebesi belent Ýolbaşçysy ,Aziýa ýurtlary birek-birek bilen köp...

Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portuna gämi gurluşyk we abatlaýyş ...

Alp Arslan adyndaky teatrda “Alty gelin” täze oýun goýuldy

Oraza aýynda agyz beklenýän we açylýan wagtlary 2018

Oraza, Türkmen Halkynyň mukaddes aýy

Magtymguly Pyragy (2)

Mgtymguly Pyragy (1)

türkmen şaý—sepleri

türkmenler oraza aýyny gyzykly garşylaýarlar

Türkmenistanyň prezidenti ýurduň harby düzümlerini barlady

Larijani: Amerika birleşen milletler guramasyny ýok etmegiň yzynd...

Ilkinji kofe

Ýewropa ,Kudus ,Ysraýylyň paýtagty bolmagy bilen garşy

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP