Habarlar

  • Söweş sungaty boýunça VII halkara oýunlarynda türkmen pälwanlary bir altyn we bürünç medallaryň hem bäşisini eýelediler
  • Türkmen türgenleriniň dünýä derejesinde nobatdaky medallary
  • Türkmen agyr atletikaçylary Anahaýmada sowly çykyş edýärler
  • Döwlet Baştutanymyzyň saýlanan eserleriniň 10-njy tomy çapdan çykdy
  • Daşary ýurt dillerini okatmagyň ulgamy kämilleşdirilýär

Date : Monday, 22 January , 2018

Türkmenistanyň Prezidentiprokuratura edaralarynyň ulgamynda işgärleri wezipä belledi

News ID : 7525
Date : 22 Jan 2018
Time : 0:07
Print
Share :
Change Font Size

Hormatly Prezidentimiziň, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen 1-nji derejeli ýurist Rahim Hekimowiç Ataýew Mary welaýatynyň prokurory wezipesine bellenip, ol Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy.

***

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararlaryna laýyklykda:

ýustisiýanyň geňeşçisi Döwran Aýdogdyýewiç Berdimyradow Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň prokurory wezipesine bellenilip, ol Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;

1-nji derejeli ýurist Maksat Hojamyradowiç Kulyýew Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň prokurory wezipesine;

2-nji derejeli ýurist Ruslan Wepakulyýewiç Rebbenakulyýew Ahal welaýatynyň Baharly etrabynyň prokurory wezipesine;

1-nji derejeli ýurist Atabeg Durdymyradowiç Golbaýew Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynyň prokurory wezipesine;

2-nji derejeli ýurist Annamyrat Baýramalyýewiç Amangeldiýew Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi;

1-nji derejeli ýurist Şöhrat Ümirowiç Klyçew Mary welaýatynyň prokurorynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

Tags :