Date : Tuesday, 17 July , 2018

Turkmen 4T 300x169 - Türkmenistan we BMG-niň Ösüş Maksatnamasy geljekgi hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

۲۰۱۸-nji ýylyň ۲۲-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Ýewropa we GDA ýurtlary üçin Sebitleýin edarasynyň direktorynyň orunbasary Rastislaw Wrbenski bilen duşuşdy.

Duşuşygyň dowamynda Türkmenistan bilen BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

۲۰۱۸-nji ýylyň ۲۰-۲۱-nji iýunynda Aşgabatda geçirilen «Beýik Ýüpek ýolunyň ýüreginde ösüşi maliýeleşdirmek üçin hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatynyň netijelerini maslahatlaşmak bilen, türkmen tarapy BMG-niň ýöriteleşdirilen guramalary, edaralary we institutlary bilen meseleleriň giň toplumy boýunça hyzmatdaşlygyny geljekde berkitmek meýlini aýan etdi.

Taraplar durnukly ösüş maksatlaryny (DÖM) milli derejede girizmek we ýerine ýetirmek meselesine aýratyn üns berdiler. Türkmenistanyň häzirki döwürde milli maksatnamalar hem-de durmuş-ykdysady we ynsanperwer ösüşiniň meýilnamalary düzülende durnukly ösüş maksatlarynyň esasy görkezijilerini şol ýerde ulanylýandygyny nygtap, bu işi ulgamlaýyn esasda alyp barýandygy belenildi.

Şu çarçuwada taraplar 2019-njy ýylda geçiriljek Ýokary derejeli syýasy forumynda 2030-njy ýyla çenli Durnukly ösüşiň gün tertibiniň Türkmenistanda durmuşa geçirilmeginiň gidişiniň meýletin milli synyny amala aşyrmagyň meselelerine garadylar.

Şeýle hem Merkezi Aziýa sebitinde suw meseleleriniň ara alnyp maslahatlaşylmagyň çäginde, türkmen tarapy Araly halas etmegiň Halkara gaznasynda başlyklyk etmeginiň çäginde Türkmenistanyň amala aşyrýan işleri bilen tanyşdyrdy. Pursatdan peýdalanyp, türkmen tarapy BMG-niň ÖM-niň ýolbaşçysyna Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň ýurtlarynyň ýolbaşçylarynyň samitine gatnaşmak üçin çakylygyny beýan etdi.

 

Tags :

Habarlar

Tramp NATO guramasyndan çykmak bilen haýbat atdy

Türkmenistanda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek maslahatlaş...

ýewropalylar ýadro ylalaşygy baradaky yradasyny amala döndermelid...

Eýranyň üç güýjiniň başlyklary Amerikanyň haýbat atmlaryna garşy ...

Russiýa bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň arasynda telefon söhbe...

Eýran bilen Özbegistanyň maýagoýumlyk boýunça bilelikdäki komitet...

Ruhani:bet niýetliler Eýran milletiniň garşysynda baş egjekdirler...

Larijani:Eýran özüniň belli usullaryna daýanyp ýadro gepleşikleri...

Türkmenistan we BMG-niň Ösüş Maksatnamasy geljekgi hyzmatdaşlygyň...

Türkmenistan hakda ombudsmen hasabaty

Türkmenistan BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň agzalygyna saýl...

Çaga 10 ýaşa ýetýänçä onuň ۱۰ sany esasy bilmeli zatlary

Türkiýäniň harbylary Siriýanyň menbej şäherinde ýerleşdirildi...

oraza baýramy gutly bolsun

Larijani: Amerikanyň boluşyna görä Eýran çäre görendir

Ruhani bilen makron ýadro ylalaşygy barada gürrüň etdiler

Ýetip gelýän bütin dünýä Kudus güni hakda(2-njy bölüm)

“Metbugata ýörite bilimi bolan hünärli adamlar ýolbaşçylyk etmeli...

Eýran goşuny:golaý geljekde dünýä,sionist režimiň ýogalmagyna şaý...

Ruhani: Amerikanyň ýadro ylalaşygyndan çykmagy öz zyýanynadyr...

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP