Date : Thursday, 20 September , 2018

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly BerdimuhamedowTurkmensNews- Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet kabinetiniň maslahatynda eden çykyşynda Aşgabat döwleti Hazar deňiziniň çäginde 5 taraplaýyn taslamalary garşylaýandyr we ykdysady hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegini goldaýar diýip yglan etdi.

Tasnim habarlar gullugynyň beren habaryna görä,Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow sözüniň dowamynda Türkmenistan döwleti Hazar meselelerine ulaşmak we Hazaryň çäginde döwletler ara hyzmatdaşlyklaryny ösdürmek we hazaryň strategik sebitiniň mümkinçiliklerinden talaba laýyk haýyrlanmak ugurda berek ädimleri ädip başlandyr diýdi.

BerdiMuhamedow şeýle-de bu mesele hazar baradaky köp ugurly hyzmatdaşlyklara degişli Türkmenistanyň ileri süren önjeýli tekliplerini açyk tärde kesgitleýändir diýmek bilen hazaryň çäginde 5 taraplaýyn hyzmatdaşlyklaryň derejesi ýokarlandyrylmalydyr we döwüre bap hakykatlary üpjün edip başarmalydyr diýip sözüne goşdy.

Habarlar

dutar

Türkmenistan Hazar deňiziň çäginde söwda gatnaşyklaryň ösdürilmeg...

Zarif: Türkiýäniň resmleri bilen geçirlen gepleşikler netijeli bo...

Ruhani: jogäpkärçilik Eýran resmileriniň gowy ýeridir

Gahary ýuwutmak

Gurbanlygyň sogaby

Putiniň Berdimuhamedow bilen geçiren näbelli gepleşigi

Türkmenistanlylar Gurbanlykda üç gün dynç alarlar

Çagany ýatyrmak üçin 10 usul

Amerikanyň Eýrana garşy gadaganlyklary peýdasyz işdir

Türkmenyn Adı ve Tarihi

gözdegme bilen doganyň dogrulygy

Gasemi: Pompeonyň sözleri Amerikanyň ejizliginiň alamatydyr

Eýran milleti zor aýdylmagyna berk gaýtawul berjekdir

larijani: Amerika bilen sionist režimi sebit durnuksyzlygynyň oja...

Zarif:ýadro ylalaşygynda Eýran Ýewropa garaşyp durmaz

Tramp NATO guramasyndan çykmak bilen haýbat atdy

Türkmenistanda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek maslahatlaş...

ýewropalylar ýadro ylalaşygy baradaky yradasyny amala döndermelid...

Eýranyň üç güýjiniň başlyklary Amerikanyň haýbat atmlaryna garşy ...

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP