Date : Tuesday, 25 September , 2018

Türkmenistan BMGTurkmensNews- 2018-nji ýylyň ۱۳-nji iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assamleýasynyň ۷۲-nji sessiýasynyň ۹۶-njy mejlisinde Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Durmuş Geňeşine (ECOSOC) 2019-2021-nji ýyllar döwri üçin agzalygyna saýlanyldy.

BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşi (ECOSOC) – Birleşen Milletler Guramasynyň esasy düzümleriniň biri bolup, ykdysady, durmuş ulgamlarynda, saglygy goraýyş we bilim pudaklarynda BMG-niň we onuň ýöriteleşdirilen guramalarynyň we düzümleriniň işini utgaşdyrýar.

ECOSOC Birleşen Milletler Guramasynyň Düzgünnamasy bilen 1946-njy ýylda döredildi we 11 sany gaznanyň we BMG-niň maksatnamalarynyň hasabatlaryna esaslanmak bilen BMG-niň ulgamy we agza-ýurtlary üçin halkara ykdysady we durmuş meselelerine garamak hem-de syýasata degişlilikde görkezmeleri taýýarlamak boýunça merkezi forum bolup durýar.

ECOSOC 54 döwletden düzülip, olar Baş Assambleýa tarapyndan üç ýyl möhlete saýlanylýar. Her ýyl ygtyýarlyklary dolan döwletleri 1-nji ýanwardan başlap çalyşmak maksady bilen sebitleýin toparlaryndan 18 ýurt saýlanylýar.

Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň iş ygtyýarlyklaryna şular girýarler: ykdysady we durmuş öňegidişlige ýardam bermek, şol sanda halkyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmak we dolulygyna iş bilen meşgullygyny üpjün etmek; ykdysady we durmuş hem-de saglygy goraýyş çygyrlarynda halkara meselelerini çözmegiň usullaryny taýýarlamak; medeniýet we bilim ulgamlarynda halkara hyzmatdaşlygyna ýardam bermek; adam hukuklaryna we esasy azatlyklaryna hormat goýulmagy üçin şertleri döretmek.

Türkmenistanyň BMG-niň bu wajyp düzümine saýlanylmagy durnukly ösüşiniň global meselelerini çözmekde Türkmenistanyň Prezidentiniň halkara başlangyçlarynyň möhüm ähmiýetini ýene-de bir gezek tassyklaýar.

Telegram.me/TurkmenToday

Habarlar

Ýazyjyogly Ahmet Bijanyň “Ajaýybyl-Mahlukat” eserinde haýwanat dü...

Ahwazda amala aşyrlan terrorçylykly hüjüm

dutar

Türkmenistan Hazar deňiziň çäginde söwda gatnaşyklaryň ösdürilmeg...

Zarif: Türkiýäniň resmleri bilen geçirlen gepleşikler netijeli bo...

Ruhani: jogäpkärçilik Eýran resmileriniň gowy ýeridir

Gahary ýuwutmak

Gurbanlygyň sogaby

Putiniň Berdimuhamedow bilen geçiren näbelli gepleşigi

Türkmenistanlylar Gurbanlykda üç gün dynç alarlar

Çagany ýatyrmak üçin 10 usul

Amerikanyň Eýrana garşy gadaganlyklary peýdasyz işdir

Türkmenyn Adı ve Tarihi

gözdegme bilen doganyň dogrulygy

Gasemi: Pompeonyň sözleri Amerikanyň ejizliginiň alamatydyr

Eýran milleti zor aýdylmagyna berk gaýtawul berjekdir

larijani: Amerika bilen sionist režimi sebit durnuksyzlygynyň oja...

Zarif:ýadro ylalaşygynda Eýran Ýewropa garaşyp durmaz

Tramp NATO guramasyndan çykmak bilen haýbat atdy

Türkmenistanda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek maslahatlaş...

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP