Date : Saturday, 20 October , 2018

Tromp 1 300x169 - Tramp NATO guramasyndan çykmak bilen haýbat atdyTurkmens News- Amerikanyň prezidenti Donald Trampyň wehimli gürrüňlerinden soňra NATO guramasynyň başlyklary gyssagly we gizlin maslahaty geçirdiler.

Amerikanyň döwlet baştutany Donald Tramp NATO guramasynyň maslahatynda eden çykyşynda bu guramanyň düzümindäki ýurtlaryň jemi içeriki önüminiň ۲ göterimini harby işlere ýöriteleşdirilmän ýagdaýynda Waşington döwletiniň NATO guramasyndan çykjakdygyny yglan etdi.

Trampyň bu haýbat atmagyndan soňra NATO guramasynyň başlyklary bu guramanyň düzüminde bolmadyk ýurtlar bolan Ukraina we Gruziýanyň wekillerinden maslahatdan çykmaklaryny islediler we hususy şekilinde Trampyň haýbat atmagy barada pikir alyşdylar.

düýn 11-nji Iýulda başlanan NATO guramasynyň başlyklarynyň ۲۹-nji maslahaty şu gün gutarýar.

Habarlar

Eýranyň ilçileri ykdysady hyzmatdaşlyklary ösdürmäge ýörite üns b...

Türkmenbaşydaky täze port doly güýjünde işlemeýär – Berdimuhamedo...

gorkut ata

ruhy ýagdaýlar hakynda

Eýran, Azerbaýjan we Orsýetiň demirýollarynyň birikdirilmegine ş...

Täjik ýük maşynlary bir aý gowrak türkmen serhedinde durýarka, Tü...

Täjik kompaniýasy Türkmenistandan sowa ýük getirmegiň alternatiw ...

Ojagy hiç haçan öçmejek şahyr

Garaşsyzlyk güni mynasybetli Aşgabadyň bazarlaryna ýene arzan azy...

Türkmenistan BMG-nyň rekomendasiýalarynyň bir toparyny inkär etdi...

Tramp BMG-niň umumy ýygnagynda Eýrana garşy toslamalaryny gaýtala...

Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentin...

Ruhani: Amerikanyň Eýran baradaky nädogry syýasaty şowsuzlyga uçr...

Ýazyjyogly Ahmet Bijanyň “Ajaýybyl-Mahlukat” eserinde haýwanat dü...

Ahwazda amala aşyrlan terrorçylykly hüjüm

dutar

Türkmenistan Hazar deňiziň çäginde söwda gatnaşyklaryň ösdürilmeg...

Zarif: Türkiýäniň resmleri bilen geçirlen gepleşikler netijeli bo...

Ruhani: jogäpkärçilik Eýran resmileriniň gowy ýeridir

Gahary ýuwutmak

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP