ترکمن نیوز
ترکمن نیوز
ترکمن نیوز

Owganystan

 • Owganystanyň Adam Hukuklary 150x150 - Owganystanyň Adam Hukuklary Geňeşi maksatly terrorlaryň köpelmeginden alada galýar

  Owganystanyň Adam Hukuklary Geňeşi maksatly terrorlaryň köpelmeginden alada galýar

  TurkmensNews-  Owganystanyň Adam Hukuklary Geňeşi ýurtda maksatly terrorlaryň köpelmegine alada bildirdi   Owganystanyň Adam Hukuklary Geňeşi ýekşenbe güni beren beýanynda: Şu ýylyň başyndan bäri 954 owgan raýaty maksatly terror edildi şolardan, 535 adam ölüp, 412 adam ýaralandy diýdi. Owganystanyň Adam Hukuklary Geňeşi sözüniň ...

 • Yslam Respublikasynda parahatçylyg 150x150 - Türkmenistan Owganystan Yslam Respublikasynda parahatçylygy durmuşa geçirmek boýunça hereketleri goldaýar

  Türkmenistan Owganystan Yslam Respublikasynda parahatçylygy durmuşa geçirmek boýunça hereketleri goldaýar

  TurkmensNews-  2020-nji ýylyň 12-nji sentýabrynda Katar Döwletiniň paýtagty Doha şäherinde 30-a golaý ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, halkara guramalaryň hem-de “Talyban” hereketiniň wekilleriniň gatnaşmaklarynda owganara gepleşikleri başlandy.   Türkmen wekiliýeti Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň baştutanlygynda gepleşikleriň açylyş dabarasyna wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly ...

 • ترانزیتی ایران افغانستان ازبکستان 150x150 - Eýran-Owganystan-Özbegistan aralygyndaky üstaşyr koridory işe başlady

  Eýran-Owganystan-Özbegistan aralygyndaky üstaşyr koridory işe başlady

  TurkmensNews-  Eýranyň gümrük tranzitiniň baş müdiri, Eýran-Owganystan-Özbegistan tranzit koridorynyň synag işiniň başlandygyny habar berdi   şu gün IRNA habarlar gullugynyň beren habaryna görä,Eýranyň günortasyndaky Bandar Abbasyň Şahid Rajaei gümrükhanasyndan tranzit ýükleri  iki ýük awtoulagy şekilinde Dugharanyň serhet gümrükhanasyndan çykyp, Owganystandan Özbegistana iberildi ...

 • های بشر دوستانه 150x150 - Mukaddes Oraza aýynda Owganystana ynsanperwerlik kömegi

  Mukaddes Oraza aýynda Owganystana ynsanperwerlik kömegi

  Turkmensnews- Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Buýruga gol çekdi, oňa laýyklykda, mukaddes Oraza aýynyň gelmegi mynasybetli goňşy Owganystan Yslam Respublikasynyň halkyna ynsanperwer kömegi berilýär. Degişli ministrliklere we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna goňşy ýurda azyk önümlerini muzdsuz bermek tabşyryldy.

 • Aşgabat döwleti Türkmenistan bilen Owganystanyň bilelikdäki serhedini baglady

  Aşgabat döwleti Türkmenistan bilen Owganystanyň bilelikdäki serhedini baglady

  TurkmensNews-  Owganystanyň harat welaýatynda Korona keseliň ýaýramagynyň yzy bilen Türkmenistan, Owganystan bilen bolýan serhedini baglady habarçymyzyň beren habaryna görä Turgandi sebitinde Owganystan bilen Türkmenistanyň bilelikdäki serhedi Türkmenistanyň serhet gullukçylary tarapyndan baglandy diýip harat welaýatyndaky ýerli çeşmeler şu gün yglan edendirler. Türkmenistanyň, Owganystanyň ...

 • uçar amrika 150x150 - Owganystanda ýere gaçan ABŞ-e degişli uçar bilen bagly derňew başladyldy

  Owganystanda ýere gaçan ABŞ-e degişli uçar bilen bagly derňew başladyldy

  TurkmensNews-  Owganystan Gazna welaýatyna ABŞ-e degiŞli bir harby uçaryň ýere gaçmagy bilen baglanşykly dernew işi başladyldy   ABŞ-nyň goşuny Owganystanda duşenbe güni ýere gaçan uçaryň Amerikanyň goşunyna degişli E-11A kysymly harby uçardygy tassyklandy Emma uçaryň od açylyp ýere gaçyrylandygy bilen baglanşykly hiç hili ...

 • Owganystanyň hökümeti Taliban bilen parahatçylyk gepleşiklerine taýar

  Owganystanyň hökümeti Taliban bilen parahatçylyk gepleşiklerine taýar

  TurkmensNews-  Owganystanyň parahatçylyk işileri ministri Salam Rahimi, Taliban bilen gönüden parahatçylyk gepleşiklerini üçin taýardyklaryny habar berdi Salam Rahimi ýurdyň paýtagty Kabulda geçirilen çäreleriň birinde, ABŞ bilen Talibanyň arasynda geçirilýän parahatçylyk gepleşiklerinden soň Taliban bilen Owganystanyň hökümetiniň arasynda gönüden parahatçylyk gepleşikleriniň başlanmagyna ...

 • bombaly hüjüm

  Owganystanda Taliban tarapyndan guralan bombaly hüjümde 10 esger ýogaldy

  TurkmensNews-  Owganystanyň günortasynda ýerleşýän Helmand welaýatynyň Sangin etrabyndaky harby merkeze Taliban tarapyndan guralan bombaly hüjümde 10 esger ýogaldy. Welaýat häkimliginiň metbugat geňeşçisi Ömer Zuwak, metbugata beren beýanatynda Talibanyň, Sangin etrabyndaky harby merkeziň golaýyna goýlan bombany uzakdan gönükdirilýän ulgam arkaly ýarandygyny aýtdy. Hüjümde ...

 • Owganystanyň Uruzgan welaýatynda bombaly hüjüm guraldy

  Owganystanyň Uruzgan welaýatynda bombaly hüjüm guraldy

  TurkmensNews-  Uruzganyň gubernatorynyň orunbasary Saýed Nasyr Sadat, Uruzgan welaýatynyň Trinkot şäherinde motosikle ýerleşdirilen bombanyň partlamagy netijsinde asuda ilatdan 3 adamyň ýogalandygyny habar berdi. Partlamada şeýle hem 3 adamyň ýaralanandygyny aýdan Sadat, ýaralanan adamlaryň arasynda Uruzgan welaýatynyň Saglygy goraýyş edarasynyň müdüriniň hem ...

 • Owganystanda uruşyň dowam etmegi sebäpli gyzlar okudan galýarlar

  Owganystanda uruşyň dowam etmegi sebäpli gyzlar okudan galýarlar

  TurkmensNews-  Owganystanda uruşyň we hor-homsulygyň dowam etmegi sebäpli bu ýurtda okaýan gyzlaryň ýüze 60-dan gowragy okuwdan çykmaga mejbur bolýandyrlar. zenan we çagalaryň hak hukuklary barada alada edýän bir barlaýjylyk merkeziň ýola goýan soňky pikir soralşygy esasynda Owganystanly okuwçylaryň ýüze 63-si heniz ...

 • Eýran, Owganystanyň ýaraşyk akymyny goldaýar

  Eýran, Owganystanyň ýaraşyk akymyny goldaýar

  TurkmensNews-  Eýranyň Owganystan işleri boýunça ýörite wekili Muhammet Ibrahim Taherian owganlaryň ýolbaşçylyk etmeginde Owganystanyň ýaraşyk prosesine goldaw berýär diýip yglan etdi. şu gün Eýranyň Owganystan işleri boýunça ýörite wekili Muhammet Ibrahim Taherian Owganystanyň prezidenti Muhammet Aşraf Gani bilen geçiren duşuşygynda Eýran ...