ترکمن نیوز
ترکمن نیوز
ترکمن نیوز

Korona

 • zbegistan 150x150 - Özbegistan bilen Gyrgyzystanyň prezidentleri korona barada telefon arkaly söhbetdeş boldylar

  Özbegistan bilen Gyrgyzystanyň prezidentleri korona barada telefon arkaly söhbetdeş boldylar

  TurkmensNews-  Özbegistan bilen Gyrgyzystanyň prezidentleri telefon arkaly geçiren söhbetdeşliklerinde korona barada we bu wirus bilen garşylaşmagyň ýollary barada gürrüň etdiler FARS habarlar gullugynyň beren habaryna görä,Şawkat Mirziýoýew bilen Sooronbaý Jeenbekow telefon arkaly söhbetdeşlikde bu kesele garşy netijeli göreşmek we onuň ikitaraplaýyn ...

 • Türkmenistan krona 150x150 - Koronanyň ýaýramagy sebäpli Türkmenistanda täze ýük kanunlary girizildi

  Koronanyň ýaýramagy sebäpli Türkmenistanda täze ýük kanunlary girizildi

  TürkmenNews-   hökümeti korona wirusynyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ýurtda täze transport kanunlaryny yglan etdiTurkmensNews şu gün FARS habarlar gullugynyň beren habaryna görä,Türkmenistanyň täze düzgünlerine görä, Garabogaz, Farp we Türkmenbaşy halkara portundan ýükler diňe ýerli ýük kompaniýalary tarapyndan daşalýar. şeýle hem ýük ...

 • روحانی 8 150x150 - prezident Ruhani:korona garşy göreşiň hasabatlary umyt berijidir

  prezident Ruhani:korona garşy göreşiň hasabatlary umyt berijidir

  Turkmensnews- Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti korona garşy göreş ştabynyň tabşyrgylaryny Eýran ilatynyň işe almaklaryndan gadyrdanlyk etmek bilen korona keseline garşy göreş barada Eýranyň boýdan başyndan gelip gowyşýan hasabatlar umyt berijidir diýip beýan etdi.

 • نت 150x150 - Korona bukuda; oýun torlarynda okaýan talyplar

  Korona bukuda; oýun torlarynda okaýan talyplar

  Golestan Lukmançylyk Ylymlar Uniwersitetiniň saglyk işgäriniň orunbasary: "Koronar ýürek keseliniň döremek howpuny azaltmak üçin mekdepler ýapyldy, ýöne talyplar öýüň ýerine oýun öýünde aýlanýarlar" -diýdi.

 • Korona eyran 150x150 - Korona garşy göreşmäge Eýranda doly taýýarlyk bardyr

  Korona garşy göreşmäge Eýranda doly taýýarlyk bardyr

  TurkmensNews-  Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Korona garşy göreşmäge Eýranda doly taýýarlyk bardyr diýmek bilen ýurdyň bütin hassahanalary gerek enjamlara beslenendirler we Korona garşy göreşmäge gerek bolýan lukmançylyk enjamlar we matyrýallar Eýranda bardyr diýip yglan etdi. prezident Hasan Ruhani sişenbe güni ...

 • ایران 150x150 - Korona zerarly Eýranda 8 adam aradan çykdy

  Korona zerarly Eýranda 8 adam aradan çykdy

  Eýranyň saglygy goraýyş ministrliginiň umumy aragatnaşyklar we maglumat ýetiriş merkeziniň başlygy Kianuş Jahanpur Korona zerarly Eýranda 8 adam aradan çykdy we 43 adam hem oňa duçar boldy diýip yglan etdi.