ترکمن نیوز
ترکمن نیوز
ترکمن نیوز

جهانی شدن

  • کپه داغ

    پیامدهای جهانی شدن یک منطقه زیست محیطی

    اقتصادی-ترکمن نیوز-  «کپه داغ» واقع در شمال خراسان شمالی و همجوار با مرز ایران و ترکمنستان که اوایل مردادماه امسال در شهر پالمبنگ اندونزی به عنوان ذخیره گاه زیست کره به ثبت رسید، ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری و ...