Date : Sunday, 27 May , 2018

Minskide Söweş sungaty boýunça VII halkara oýunlary tamamlandy, onda Türkmenistanyň ýygyndy topary bürünç medallaryň ýene üçüsine mynasyp boldy. Olaryň ikisi toparlaýyn bäsleşiklerde, biri bolsa şahsy ýaryşlarda gazanyldy. Türgenlerimiz jemi alty medala – bir altyn we bäş bürünç medala eýe boldular.

Goşanyýaz Durdyýewden, Orazmyrat Çaryýewden, Gaýgysyz Atabaýewden, Annamyrat Goşanyýazowdan we Serdar Hydyrowdan ybarat türkmen taekwondoçylarynyň topary iki görnüş: toparlaýyn (toplumlaýyn maşklar) tulda we toparlaýyn sparringlerde oňat netijeleri görkezdi. Ýurdumyzyň ýygyndy topary agzybir we sazlaşykly hereket edip, bürünç medallaryň ikisini eýeledi.

Abdyrahman Hasanowyň bürünç sylagy medallaryň jemini jemledi, türkmen türgeni Russiýa Federasiýasynyň tejribeli türgeninden üstün çykyp, şeýle netije gazandy.

Habar berlişi ýaly, Minskide geçirilen iri ýaryş Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna girmeýän başa-baş tutluşyklaryň birnäçe görnüşini öz içine alýar. Halkara ýaryşlara yzygiderli gatnaşmak ýaly şeýle tejribe, şeýle hem söweş sungatynyň bu görnüşiniň ähli yklymlar boýunça ýaýramagy oňa geljekde olimpiýa görnüşiniň belent derejesine ýetmäge mümkinçilik berýär.

Tags :

Habarlar

Ruhani: uly gudratyň garşysynda ejiz bolsak hiç ýere ýetmeris...

Syrlar we duýgular bilen dokalan gözellik

Türkmen halıları

Sintaksis

Ses we harp

wagt,dünýä we ahyret hakynda (1)

Maşgala hepdeligine bagyşlanan ýörite gepleşik

Büyük İpek Yolu: Asya’dan Anadolu’ya

Mertebesi belent Ýolbaşçysy ,Aziýa ýurtlary birek-birek bilen köp...

Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portuna gämi gurluşyk we abatlaýyş ...

Alp Arslan adyndaky teatrda “Alty gelin” täze oýun goýuldy

Oraza aýynda agyz beklenýän we açylýan wagtlary 2018

Oraza, Türkmen Halkynyň mukaddes aýy

Magtymguly Pyragy (2)

Mgtymguly Pyragy (1)

türkmen şaý—sepleri

türkmenler oraza aýyny gyzykly garşylaýarlar

Türkmenistanyň prezidenti ýurduň harby düzümlerini barlady

Larijani: Amerika birleşen milletler guramasyny ýok etmegiň yzynd...

Ilkinji kofe

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP