Date : Saturday, 21 July , 2018

Rouhani 8T 300x169 - Ruhani:bet niýetliler Eýran milletiniň garşysynda baş egjekdirlerSyyasat habarlary- Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani duşmanyň haýbatynyň pursata dönderilmegini nygtamak bilen bir wagtda bet niýetliler gysga wagtyň içinde Eýran milletiniň garşysynda baş egjekdirler diýdi.

şu gün prezident Ruhani Eýranyň günortasynda ýerleşen Bandarabbasda dünýäniň iň uly suwuklandyrlan gazy arassalaýan Setare-e Haliç Pars kärhananyň ۲-nji fazynyň açylyş dabarasynda eden çykyşynda bu günki gün taryhyň möhüm sepgitleriniň birisine gabat gelip durandyrys we şeýle ýagdaýda duşmanyň haýbat atmasynyň garşysynda durup ony pursata öwürmelidiris diýip nygtady.

prezident Ruhani sözüniň dowamynda gadaganlyklar we basyşlar dünýäniň zor aýdyjy gudratlarynyň garşysynda başlangyçlara,önüm öndürmeklige we buýsanç gazanmaklyga mümkinçilik döretýändir diýmek bilen Eýranyň howpsyzlygy we strategik orny gaty möhümdir we sebitiň hemde Pars-Aýlagynyň ýakasynda ýerleşen ýurtlaryň ýagdaýlaryna garanyňda Eýranyň ýagdaýnyň gowdygyna göz ýetirýärsiň diýip beýan etdi.

Tags :

Habarlar

Tramp NATO guramasyndan çykmak bilen haýbat atdy

Türkmenistanda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek maslahatlaş...

ýewropalylar ýadro ylalaşygy baradaky yradasyny amala döndermelid...

Eýranyň üç güýjiniň başlyklary Amerikanyň haýbat atmlaryna garşy ...

Russiýa bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň arasynda telefon söhbe...

Eýran bilen Özbegistanyň maýagoýumlyk boýunça bilelikdäki komitet...

Ruhani:bet niýetliler Eýran milletiniň garşysynda baş egjekdirler...

Larijani:Eýran özüniň belli usullaryna daýanyp ýadro gepleşikleri...

Türkmenistan we BMG-niň Ösüş Maksatnamasy geljekgi hyzmatdaşlygyň...

Türkmenistan hakda ombudsmen hasabaty

Türkmenistan BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň agzalygyna saýl...

Çaga 10 ýaşa ýetýänçä onuň ۱۰ sany esasy bilmeli zatlary

Türkiýäniň harbylary Siriýanyň menbej şäherinde ýerleşdirildi...

oraza baýramy gutly bolsun

Larijani: Amerikanyň boluşyna görä Eýran çäre görendir

Ruhani bilen makron ýadro ylalaşygy barada gürrüň etdiler

Ýetip gelýän bütin dünýä Kudus güni hakda(2-njy bölüm)

“Metbugata ýörite bilimi bolan hünärli adamlar ýolbaşçylyk etmeli...

Eýran goşuny:golaý geljekde dünýä,sionist režimiň ýogalmagyna şaý...

Ruhani: Amerikanyň ýadro ylalaşygyndan çykmagy öz zyýanynadyr...

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP