Date : Sunday, 23 September , 2018

Rouhani 8T 300x169 - Ruhani:bet niýetliler Eýran milletiniň garşysynda baş egjekdirlerSyyasat habarlary- Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani duşmanyň haýbatynyň pursata dönderilmegini nygtamak bilen bir wagtda bet niýetliler gysga wagtyň içinde Eýran milletiniň garşysynda baş egjekdirler diýdi.

şu gün prezident Ruhani Eýranyň günortasynda ýerleşen Bandarabbasda dünýäniň iň uly suwuklandyrlan gazy arassalaýan Setare-e Haliç Pars kärhananyň ۲-nji fazynyň açylyş dabarasynda eden çykyşynda bu günki gün taryhyň möhüm sepgitleriniň birisine gabat gelip durandyrys we şeýle ýagdaýda duşmanyň haýbat atmasynyň garşysynda durup ony pursata öwürmelidiris diýip nygtady.

prezident Ruhani sözüniň dowamynda gadaganlyklar we basyşlar dünýäniň zor aýdyjy gudratlarynyň garşysynda başlangyçlara,önüm öndürmeklige we buýsanç gazanmaklyga mümkinçilik döretýändir diýmek bilen Eýranyň howpsyzlygy we strategik orny gaty möhümdir we sebitiň hemde Pars-Aýlagynyň ýakasynda ýerleşen ýurtlaryň ýagdaýlaryna garanyňda Eýranyň ýagdaýnyň gowdygyna göz ýetirýärsiň diýip beýan etdi.

Tags :

Habarlar

Ahwazda amala aşyrlan terrorçylykly hüjüm

dutar

Türkmenistan Hazar deňiziň çäginde söwda gatnaşyklaryň ösdürilmeg...

Zarif: Türkiýäniň resmleri bilen geçirlen gepleşikler netijeli bo...

Ruhani: jogäpkärçilik Eýran resmileriniň gowy ýeridir

Gahary ýuwutmak

Gurbanlygyň sogaby

Putiniň Berdimuhamedow bilen geçiren näbelli gepleşigi

Türkmenistanlylar Gurbanlykda üç gün dynç alarlar

Çagany ýatyrmak üçin 10 usul

Amerikanyň Eýrana garşy gadaganlyklary peýdasyz işdir

Türkmenyn Adı ve Tarihi

gözdegme bilen doganyň dogrulygy

Gasemi: Pompeonyň sözleri Amerikanyň ejizliginiň alamatydyr

Eýran milleti zor aýdylmagyna berk gaýtawul berjekdir

larijani: Amerika bilen sionist režimi sebit durnuksyzlygynyň oja...

Zarif:ýadro ylalaşygynda Eýran Ýewropa garaşyp durmaz

Tramp NATO guramasyndan çykmak bilen haýbat atdy

Türkmenistanda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek maslahatlaş...

ýewropalylar ýadro ylalaşygy baradaky yradasyny amala döndermelid...

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP