Date : Tuesday, 17 July , 2018

RuhaniTurkmensNews – Eýran bilen Fransiýanyň prezidentleri telefon arkaly ikitaraplaýyn, sebitleýin we ýadro ylalaşygyna degişli meseleler barada gürrüň etdiler.

Eýranyň döwlet baştutany hasan Ruhani sişenbe güni ikindin Fransiýanyň prezidenti Emanuel makron bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde ýadro ylalaşygyny goramak baradaky ýewropanyň ylaýtada Fransiýanyň pozisiýasy barada hoşallyk bildirip bu gürrüňler we beýannamalar ýadro ylalaşygy esasyndaky Eýranyň bähbitlerini üpjün etmek ugurda amaly çäreler bilen hemra bolmalydyr diýip nygtady.

Eýranyň döwlet baştutany hasan Ruhani sözüniň dowamynda diplomatiýa örisinde uly üstünlik hasaplanýan ýadro ylalaşygyň bir ýurduň birtaraplaýyn hereketi bilen bozulmagyna rugsat berilmelidäldir diýmek bilen wagt çäklidir we egerde Eýran ýadro ylalaşygyň bähbitlerinden peýdalanyp bilmejek bolsa onda galmak mümkindäldir diýip yglan etdi.

Fransiýanyň prezidenti Emanuel Makron hem ýene bir gezek pariž döwletiniň ýadro ylalaşygy barada ygrarynda duranlygyny aýtmak bilen bir wagtda ýadro ylalaşygyň bähbitlerinden Eýrayň peýdalanyp bilmegi dogrysynda göz öňüne tutulan amaly çärelerden habar berdi.

Habarlar

Tramp NATO guramasyndan çykmak bilen haýbat atdy

Türkmenistanda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek maslahatlaş...

ýewropalylar ýadro ylalaşygy baradaky yradasyny amala döndermelid...

Eýranyň üç güýjiniň başlyklary Amerikanyň haýbat atmlaryna garşy ...

Russiýa bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň arasynda telefon söhbe...

Eýran bilen Özbegistanyň maýagoýumlyk boýunça bilelikdäki komitet...

Ruhani:bet niýetliler Eýran milletiniň garşysynda baş egjekdirler...

Larijani:Eýran özüniň belli usullaryna daýanyp ýadro gepleşikleri...

Türkmenistan we BMG-niň Ösüş Maksatnamasy geljekgi hyzmatdaşlygyň...

Türkmenistan hakda ombudsmen hasabaty

Türkmenistan BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň agzalygyna saýl...

Çaga 10 ýaşa ýetýänçä onuň ۱۰ sany esasy bilmeli zatlary

Türkiýäniň harbylary Siriýanyň menbej şäherinde ýerleşdirildi...

oraza baýramy gutly bolsun

Larijani: Amerikanyň boluşyna görä Eýran çäre görendir

Ruhani bilen makron ýadro ylalaşygy barada gürrüň etdiler

Ýetip gelýän bütin dünýä Kudus güni hakda(2-njy bölüm)

“Metbugata ýörite bilimi bolan hünärli adamlar ýolbaşçylyk etmeli...

Eýran goşuny:golaý geljekde dünýä,sionist režimiň ýogalmagyna şaý...

Ruhani: Amerikanyň ýadro ylalaşygyndan çykmagy öz zyýanynadyr...

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP