Date : Monday, 22 October , 2018

RuhaniTurkmensNews – Eýran bilen Fransiýanyň prezidentleri telefon arkaly ikitaraplaýyn, sebitleýin we ýadro ylalaşygyna degişli meseleler barada gürrüň etdiler.

Eýranyň döwlet baştutany hasan Ruhani sişenbe güni ikindin Fransiýanyň prezidenti Emanuel makron bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde ýadro ylalaşygyny goramak baradaky ýewropanyň ylaýtada Fransiýanyň pozisiýasy barada hoşallyk bildirip bu gürrüňler we beýannamalar ýadro ylalaşygy esasyndaky Eýranyň bähbitlerini üpjün etmek ugurda amaly çäreler bilen hemra bolmalydyr diýip nygtady.

Eýranyň döwlet baştutany hasan Ruhani sözüniň dowamynda diplomatiýa örisinde uly üstünlik hasaplanýan ýadro ylalaşygyň bir ýurduň birtaraplaýyn hereketi bilen bozulmagyna rugsat berilmelidäldir diýmek bilen wagt çäklidir we egerde Eýran ýadro ylalaşygyň bähbitlerinden peýdalanyp bilmejek bolsa onda galmak mümkindäldir diýip yglan etdi.

Fransiýanyň prezidenti Emanuel Makron hem ýene bir gezek pariž döwletiniň ýadro ylalaşygy barada ygrarynda duranlygyny aýtmak bilen bir wagtda ýadro ylalaşygyň bähbitlerinden Eýrayň peýdalanyp bilmegi dogrysynda göz öňüne tutulan amaly çärelerden habar berdi.

Habarlar

öý we oňa degişli zatlar baradaky matallar

Eýranyň ilçileri ykdysady hyzmatdaşlyklary ösdürmäge ýörite üns b...

Türkmenbaşydaky täze port doly güýjünde işlemeýär – Berdimuhamedo...

gorkut ata

gorkut ata

ruhy ýagdaýlar hakynda

Eýran, Azerbaýjan we Orsýetiň demirýollarynyň birikdirilmegine ş...

Täjik ýük maşynlary bir aý gowrak türkmen serhedinde durýarka, Tü...

Täjik kompaniýasy Türkmenistandan sowa ýük getirmegiň alternatiw ...

Ojagy hiç haçan öçmejek şahyr

Garaşsyzlyk güni mynasybetli Aşgabadyň bazarlaryna ýene arzan azy...

Türkmenistan BMG-nyň rekomendasiýalarynyň bir toparyny inkär etdi...

Tramp BMG-niň umumy ýygnagynda Eýrana garşy toslamalaryny gaýtala...

Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentin...

Ruhani: Amerikanyň Eýran baradaky nädogry syýasaty şowsuzlyga uçr...

Ýazyjyogly Ahmet Bijanyň “Ajaýybyl-Mahlukat” eserinde haýwanat dü...

Ahwazda amala aşyrlan terrorçylykly hüjüm

dutar

Türkmenistan Hazar deňiziň çäginde söwda gatnaşyklaryň ösdürilmeg...

Zarif: Türkiýäniň resmleri bilen geçirlen gepleşikler netijeli bo...

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP