Date : Sunday, 19 August , 2018

Oraza, Türkmen Halkynyň mukaddes aýyTurkmensNews- Musulman däpleriniň içinde her güni nurdan doly bolan we 1 aý dowam edýän aýyň ady Oraza aýydyr.

Türkmeniň Ata-Babalaryndan gelýän bu mukaddes aý, agzybirligiň, dogan garyndaşlyk gatnaşyklarynyň berkeýän, parahatçylygyň we asudalygyň nyşany hasaplanýar.

Ýene-de dünýäniň hiç bir halkynda bolmadyk däpleriň biri, bu çagalaryň her bir öýe aýlanyp bu aýyň gelendigi barada şatlykly habar bermegidir, adamlaryň bolsa olara sowgatlar bilen garşylamagydyr.

Oraza aýynda her bir musulman tämiz we arassa bolmaga hem-de agyz beklemägi niýet edinýär. Alymlar agyz beklemekde zyýan ýok emma peýda bardygy barada nygtaýarlar.

Agyz beklemek we medisina

Lukmanlar, agyz beklemek, merkezi nerw ulgamynyň, iýmit siňdiriş ulgamynyň fiziologiki dynç almasyna, hem-de metobolizimiň kadalaşmasyna sebäp bolýandygyny ýazýarlar. Oraza aýynda aç bolmaklyk nerw öýjiklerini has hem güýçli işledýär, netijede adamyň beýnisi has tiz pikirlenmäge, maglumat kabul etmäge ukybynyň artýandygyny hem belleýärler.

Agyz beklemek we saglyk barada biz Siz üçin örän giňişleýin makala ýazypdyk.

Iýmitlenme

Agyz bekleýän adam gün batanyndan – gün doganyna çenli aralykda az-azdan iýmitlenýär. Takyk wagtlar şu taýdan alyp bilersiňiz.

Bir gije gündiziň dowamynda adamyň iki gezek iýmetlenmesiniň netijesinde artyk iýmitlenme ýa-da aç galma ýaly ýagdaýlar bolmaýar. Agyz beklenýän döwri adam, lukmanlaryň talap edýän koloriýa kadalarynyň üçden iki bölegini kabul edýär. Bu bolsa saglyk taýdan hem zyýany ýok diýip hasaplanylýar.

Agyz beklemäniň käbir şertleri

Kada boýunça, eger Oraza aýynda adam, ýaramadyk bolsa ýa-da ýolda saparda bolan bolsa onuň agyz beklemesi şert däldir. Gutylandan soň ýa-da sapardan geleninden soň geçiren günleriniň öwezini dolýar. Egerde keseli gtulmaýan dowamly kesel bolsa onda ol adam sadaka ýa-da agyz açar etmeklik gerekdigi barada aýdylýar.

short link: https://turkmensnews.com/?p=19448

 

 

Habarlar

Çagany ýatyrmak üçin 10 usul

Amerikanyň Eýrana garşy gadaganlyklary peýdasyz işdir

Türkmenyn Adı ve Tarihi

gözdegme bilen doganyň dogrulygy

Gasemi: Pompeonyň sözleri Amerikanyň ejizliginiň alamatydyr

Eýran milleti zor aýdylmagyna berk gaýtawul berjekdir

larijani: Amerika bilen sionist režimi sebit durnuksyzlygynyň oja...

Zarif:ýadro ylalaşygynda Eýran Ýewropa garaşyp durmaz

Tramp NATO guramasyndan çykmak bilen haýbat atdy

Türkmenistanda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek maslahatlaş...

ýewropalylar ýadro ylalaşygy baradaky yradasyny amala döndermelid...

Eýranyň üç güýjiniň başlyklary Amerikanyň haýbat atmlaryna garşy ...

Russiýa bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň arasynda telefon söhbe...

Eýran bilen Özbegistanyň maýagoýumlyk boýunça bilelikdäki komitet...

Ruhani:bet niýetliler Eýran milletiniň garşysynda baş egjekdirler...

Larijani:Eýran özüniň belli usullaryna daýanyp ýadro gepleşikleri...

Türkmenistan we BMG-niň Ösüş Maksatnamasy geljekgi hyzmatdaşlygyň...

Türkmenistan hakda ombudsmen hasabaty

Türkmenistan BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň agzalygyna saýl...

Çaga 10 ýaşa ýetýänçä onuň ۱۰ sany esasy bilmeli zatlary

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP