Date : Saturday, 26 May , 2018

Oraza, Türkmen Halkynyň mukaddes aýyTurkmensNews- Musulman däpleriniň içinde her güni nurdan doly bolan we 1 aý dowam edýän aýyň ady Oraza aýydyr.

Türkmeniň Ata-Babalaryndan gelýän bu mukaddes aý, agzybirligiň, dogan garyndaşlyk gatnaşyklarynyň berkeýän, parahatçylygyň we asudalygyň nyşany hasaplanýar.

Ýene-de dünýäniň hiç bir halkynda bolmadyk däpleriň biri, bu çagalaryň her bir öýe aýlanyp bu aýyň gelendigi barada şatlykly habar bermegidir, adamlaryň bolsa olara sowgatlar bilen garşylamagydyr.

Oraza aýynda her bir musulman tämiz we arassa bolmaga hem-de agyz beklemägi niýet edinýär. Alymlar agyz beklemekde zyýan ýok emma peýda bardygy barada nygtaýarlar.

Agyz beklemek we medisina

Lukmanlar, agyz beklemek, merkezi nerw ulgamynyň, iýmit siňdiriş ulgamynyň fiziologiki dynç almasyna, hem-de metobolizimiň kadalaşmasyna sebäp bolýandygyny ýazýarlar. Oraza aýynda aç bolmaklyk nerw öýjiklerini has hem güýçli işledýär, netijede adamyň beýnisi has tiz pikirlenmäge, maglumat kabul etmäge ukybynyň artýandygyny hem belleýärler.

Agyz beklemek we saglyk barada biz Siz üçin örän giňişleýin makala ýazypdyk.

Iýmitlenme

Agyz bekleýän adam gün batanyndan – gün doganyna çenli aralykda az-azdan iýmitlenýär. Takyk wagtlar şu taýdan alyp bilersiňiz.

Bir gije gündiziň dowamynda adamyň iki gezek iýmetlenmesiniň netijesinde artyk iýmitlenme ýa-da aç galma ýaly ýagdaýlar bolmaýar. Agyz beklenýän döwri adam, lukmanlaryň talap edýän koloriýa kadalarynyň üçden iki bölegini kabul edýär. Bu bolsa saglyk taýdan hem zyýany ýok diýip hasaplanylýar.

Agyz beklemäniň käbir şertleri

Kada boýunça, eger Oraza aýynda adam, ýaramadyk bolsa ýa-da ýolda saparda bolan bolsa onuň agyz beklemesi şert däldir. Gutylandan soň ýa-da sapardan geleninden soň geçiren günleriniň öwezini dolýar. Egerde keseli gtulmaýan dowamly kesel bolsa onda ol adam sadaka ýa-da agyz açar etmeklik gerekdigi barada aýdylýar.

short link: https://turkmensnews.com/?p=19448

 

 

Habarlar

Syrlar we duýgular bilen dokalan gözellik

Türkmen halıları

Sintaksis

Ses we harp

wagt,dünýä we ahyret hakynda (1)

Maşgala hepdeligine bagyşlanan ýörite gepleşik

Büyük İpek Yolu: Asya’dan Anadolu’ya

Mertebesi belent Ýolbaşçysy ,Aziýa ýurtlary birek-birek bilen köp...

Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portuna gämi gurluşyk we abatlaýyş ...

Alp Arslan adyndaky teatrda “Alty gelin” täze oýun goýuldy

Oraza aýynda agyz beklenýän we açylýan wagtlary 2018

Oraza, Türkmen Halkynyň mukaddes aýy

Magtymguly Pyragy (2)

Mgtymguly Pyragy (1)

türkmen şaý—sepleri

türkmenler oraza aýyny gyzykly garşylaýarlar

Türkmenistanyň prezidenti ýurduň harby düzümlerini barlady

Larijani: Amerika birleşen milletler guramasyny ýok etmegiň yzynd...

Ilkinji kofe

Ýewropa ,Kudus ,Ysraýylyň paýtagty bolmagy bilen garşy

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP