Date : Sunday, 23 September , 2018

juma 15-nji iýun musulman ýurtlaryň aglabasynda oraza baýramy günidir.

yslam dininde baýram aýynyň birinji güni oraza baýramy güni hasaplanýandyr.

bir aýyň boýunda alla ýolunda oraza tutan musulmanlar oraza baýramy güni hudaý tebärek we tagaladan paý padaşyny almak üçin oraza baýramy namazyny berjaý edýärler.

bu gun “Turkmen Sahrada” oraza baýramy namazy okuýyldy.

tehranda Hem oraza baýramy namazy yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hamenei hezretleriň ymamçylygynda Ymam Humeýni hezretleriň adynyň göterýän musallasynda okuýyldy.

IRAN Türkmenleryň “TurkmensNews” Habar Agency guramasy oraza baýramyny bütin musulmanlara ylaytada türkmen doganlarymyza gutlaýar.

Habarcy: Yashar Niazi

Türkmen Sahranyň Kumbet kabus Sahrynde Oraza aýyd namzy 

 

Türkmen Sahranyň Kelala Sahrynde Oraza aýyd namzy 

Habarlar

Ahwazda amala aşyrlan terrorçylykly hüjüm

dutar

Türkmenistan Hazar deňiziň çäginde söwda gatnaşyklaryň ösdürilmeg...

Zarif: Türkiýäniň resmleri bilen geçirlen gepleşikler netijeli bo...

Ruhani: jogäpkärçilik Eýran resmileriniň gowy ýeridir

Gahary ýuwutmak

Gurbanlygyň sogaby

Putiniň Berdimuhamedow bilen geçiren näbelli gepleşigi

Türkmenistanlylar Gurbanlykda üç gün dynç alarlar

Çagany ýatyrmak üçin 10 usul

Amerikanyň Eýrana garşy gadaganlyklary peýdasyz işdir

Türkmenyn Adı ve Tarihi

gözdegme bilen doganyň dogrulygy

Gasemi: Pompeonyň sözleri Amerikanyň ejizliginiň alamatydyr

Eýran milleti zor aýdylmagyna berk gaýtawul berjekdir

larijani: Amerika bilen sionist režimi sebit durnuksyzlygynyň oja...

Zarif:ýadro ylalaşygynda Eýran Ýewropa garaşyp durmaz

Tramp NATO guramasyndan çykmak bilen haýbat atdy

Türkmenistanda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek maslahatlaş...

ýewropalylar ýadro ylalaşygy baradaky yradasyny amala döndermelid...

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP