Date : Saturday, 21 July , 2018

juma 15-nji iýun musulman ýurtlaryň aglabasynda oraza baýramy günidir.

yslam dininde baýram aýynyň birinji güni oraza baýramy güni hasaplanýandyr.

bir aýyň boýunda alla ýolunda oraza tutan musulmanlar oraza baýramy güni hudaý tebärek we tagaladan paý padaşyny almak üçin oraza baýramy namazyny berjaý edýärler.

bu gun “Turkmen Sahrada” oraza baýramy namazy okuýyldy.

tehranda Hem oraza baýramy namazy yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hamenei hezretleriň ymamçylygynda Ymam Humeýni hezretleriň adynyň göterýän musallasynda okuýyldy.

IRAN Türkmenleryň “TurkmensNews” Habar Agency guramasy oraza baýramyny bütin musulmanlara ylaytada türkmen doganlarymyza gutlaýar.

Habarcy: Yashar Niazi

Türkmen Sahranyň Kumbet kabus Sahrynde Oraza aýyd namzy 

 

Türkmen Sahranyň Kelala Sahrynde Oraza aýyd namzy 

Habarlar

Tramp NATO guramasyndan çykmak bilen haýbat atdy

Türkmenistanda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek maslahatlaş...

ýewropalylar ýadro ylalaşygy baradaky yradasyny amala döndermelid...

Eýranyň üç güýjiniň başlyklary Amerikanyň haýbat atmlaryna garşy ...

Russiýa bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň arasynda telefon söhbe...

Eýran bilen Özbegistanyň maýagoýumlyk boýunça bilelikdäki komitet...

Ruhani:bet niýetliler Eýran milletiniň garşysynda baş egjekdirler...

Larijani:Eýran özüniň belli usullaryna daýanyp ýadro gepleşikleri...

Türkmenistan we BMG-niň Ösüş Maksatnamasy geljekgi hyzmatdaşlygyň...

Türkmenistan hakda ombudsmen hasabaty

Türkmenistan BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň agzalygyna saýl...

Çaga 10 ýaşa ýetýänçä onuň ۱۰ sany esasy bilmeli zatlary

Türkiýäniň harbylary Siriýanyň menbej şäherinde ýerleşdirildi...

oraza baýramy gutly bolsun

Larijani: Amerikanyň boluşyna görä Eýran çäre görendir

Ruhani bilen makron ýadro ylalaşygy barada gürrüň etdiler

Ýetip gelýän bütin dünýä Kudus güni hakda(2-njy bölüm)

“Metbugata ýörite bilimi bolan hünärli adamlar ýolbaşçylyk etmeli...

Eýran goşuny:golaý geljekde dünýä,sionist režimiň ýogalmagyna şaý...

Ruhani: Amerikanyň ýadro ylalaşygyndan çykmagy öz zyýanynadyr...

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP