Mah 1تورکمن نیوز - یادداشت: دوازدهم تیرماه نظر روحانیون شاخص ترکمن صحرا درباره‌ی رویت هلال ماه در پایگاه اطلاع رسانی اخبار ترکمن انتشار یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار ترکمن، یعقوب شایگان با ارسال یادداشتی نظرات روحانیون شاخص ترکمن صحرا درباره ی رویت هلال ماه را به نقد کشیده است که در سایت منتشر می‌شود.


*نقدی بر سخن ناصر آخوند قزل

درسخن( ﭘﺲ ﺩﯾﺪﻥ ﻭ ﺭﺅﯾﺖ ﻫﻼﻝﻣﺎﻩ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻭﻝ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺁﻥ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻋﯿﺪ ﻻﺯﻡﺍﺳﺖ )متفق هستیم ولی درگفته دوم ایشان یعنی (ﺍﯾﻦ ﺭﺅﯾﺖ ﻭ ﺩﯾﺪﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺍﺳﻼﻣﯽﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﯾﺮﺩ ﻭ ﺣﺠﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻈﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍست)جای بحث دارد وآن این است که اگر ماه دیده شود وبحساب حاکم اسلامی تان اعلام عید نکند چه کار میکنید ودوم این است که ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﻮﺕ ﺭﺅﯾﺖ ﻫﻼﻝ ﻣﺎﻩ، ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻧﺰﺩ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮﻁ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺣﮑﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺧﯿﻞ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ . ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻣﻌﺎﺻﺮﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ، ﺣﮑﻢ ﺍﻟﺤﺎﮐﻢ ﺭﺍ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭﻓﺘﻮﺍﯼ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻭ ﻟﻮ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻣﺬﻫﺐ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻠﮑﻪ ﺭﺍﻓﻊ ﺧﻼﻑﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ.ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺁﻧﺎﻥ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﻨﺪ ﻭ ﻣﺪﺭﮎ ﺷﺮﻋﯽﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﯿﺎﻝ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺸﻬﺎﯼ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺍﯾﺸﺎﻥﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺤﻘﻖ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﻭ ﻣﺒﺮﻫﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺍﻟﺤﺎﮐﻢ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱﺩﺍﺭﺩ، ﺷﺮﻁ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﻣﻨﺎﺯﻋﻪ ﻭ ﺟﺪﺍﻝ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﺧﺼﻢ، ﯾﮏﻗﺪﺭﺕ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯼ ﺁﻥ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭ ﺟﺪﺍﻝ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯿﯿﺒﺎﯾﺪ،ﻻﺯﻡ ﻭ ﻻﺑﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﻻ ﻏﯿﺮ.

«ﺍِﻥَّ ﺍﻟﺸَّﻬَﺎﺩَﺓَ ﻓِﯽ ﮐُﻞِّ ﻣِﻦ ﻫِﻼﻝِ ﺍﻟﺼَّﻮﻡِﻭ ﻫِﻼﻝِ ﺍﻟﻔِﻄﺮِ ﻣِﻦ ﻗَﺒِﯿﻞِ ﺍﻻَﺧﺒَﺎﺭِ ﺍﻟﺪِّﯾﻨِﯿَّﺔِ ﻻ ﻣِﻦ ﺣُﻘُﻮﻕِ ﺍﻟﻌِﺒَﺎﺩِ ﻭَ ﻣَﺘَﯽﮐَﺎﻧَﺖ ﻣِﻦَ ﺍﻻَﺧﺒَﺎﺭِ ﺍﻟﺪِّﯾﻨِﯿَّﺔِ ﻓَﻼﯾُﺸﺘَﺮَﻁُ ﻓِﯿﻬَﺎ ﺍِﻟَّﺎ ﻣَﺎ ﯾُﺸﺘَﺮَﻁُ ﻓِﯽ ﺭِﻭَﺍﯾَﺔِﺍﻻَﺣَﺎﺩِﯾﺚِ ﻓَﻼ ﻭَﺟﻪَ ﻟِﺎَﻥ ﯾُّﺸﺘَﺮَﻁَ ﻟَﻔﻆَ ﺍﻟﺸَّﻬَﺎﺩَﺓِ ﻭَ ﻻ ﺍﻟﺪَّﻋﻮَﯼ ﻭَ ﻻﺍﻟﺤُﮑﻢُ ﻭَ ﻻ ﻣَﺠﻠِﺲَ ﺍﻟﻘَﻀَﺎﺀِ ﻭَ ﻻ ﺍﻟﺤُﺮِّﯾَّﺔِ ﻭَ ﻻ ﺍﻟﺬُّﮐُﻮﺭَﺓِ ﻭ ﻻ ﻋَﺪَﻡُﺍﻟﺤَﺪِّ ﻓِﯽ ﺍﻟﻘَﺬﻑِ ﻭَ ﺍِﻧَّﻤَﺎ ﯾُﺸﺘَﺮَﻁُ ﺍﻟﻌَﺪَﺍﻟَﺔُ ﻓِﯿﻤَﺎ ﻟَﻢ ﯾَﺘَﻮﺍﺗَﺮ ﻣِﻦَ ﺍﻻَﺧﺒَﺎﺭِ‏»

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﯽ ﺭﻓﻊ ﺗﺤﯿﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺹ .372

ﺛﺒﻮﺕ ﺭﺅﯾﺖ ﻣﺎﻩ، ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻣﺎﻩ ﺭﺍ ﺭﺅﯾﺖﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺭﺅﯾﺖ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﯿﺮﺳﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ، ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﻭﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ، ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﻤﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖﺷﺪﻩ ﻭ ﺣﮑﻢ ﻫﻼﻝ ﺻﻮﻡ ﯾﺎ ﻓﻄﺮ ﻭﺍﺟﺐ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ.

 ‏« ﺍﻻِﺳﺘِﻔَﺎﺿَﺔ ﮐَﻤَﺎﯾَﺠﺮِﯼ ﻓِﯽ ﺍﻟﺨَﺒَﺮِ ﺍﻟﻘَﻮﻟِﯽ ﺗُﻌﺘَﺒَﺮُ ﻓِﯽ ﺍَﺧﺒَﺎﺭِ ﺍﻻﻵﺕِ ﺍﻟﺠَﺪِﯾﺪَﺓِ ﻣِﻦَﺍﻟﺮِّﯾﺪِﯾُﻮ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﻠِﯿﻔُﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺘِﻠِﻐﺮَﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻔُﻮﻧُﻮﻏﺮﺍﻑ‏» ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﯽﺭﻓﻊ ﺗﺤﯿﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺹ .388))))میباشد.

 

*نقدی برسخن آخوند خوجملی

چرا همه تنهااز سخن پیامبر  ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻫﻼﻝﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻫﻼﻝ ﻣﺎﻩ ﺷﻮﺍﻝ ﻋﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ))سخن میگویند ولی ازعبارت مهم کتب حنفی یعنی(( ﻃﺒﻖ ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺣﻨﺎﻑ، ﺍﺧﺘﻼﻑﻣﻄﺎﻟﻊ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻗﻄﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﻥ، ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺅﯾﺖ ﺷﻮﺩ، ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻗﻄﺎﺭﻋﺎﻟﻢ ﺭﺅﯾﺖ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺭﺅﯾﺖ، ﺭﻭﺯﻩ ﯾﺎ ﻓﻄﺮﺍﻋﻼﻥ ﮔﺮﺩﺩ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺭﺅﯾﺖ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻘﻄﻪ، ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺟﺐ ﯾﺎﻣﺴﺘﻔﯿﺾ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺳﺪ.

« ﻭَ ﻻ ﻋِﺒﺮَﺓَ ﺑِﺎِﺧﺘِﻼﻑِ ﺍﻟﻤَﻄَﺎﻟِﻊِ، ﻓَﺎِﺫَﺍﺭَﺃﻩُ ﺍَﻫﻞُ ﺑَﻠﺪَﺓٍ ﻭَ ﻟَﻢ ﯾَﺮَﻩُ ﺍَﻫﻞُ ﺑَﻠﺪَﺓٍ ﺍُﺧﺮَﯼ ﻭَﺟَﺐَ ﺍَﻥ ﯾَّﺼُﻮﻣُﻮﺍ ﺑِﺮُﺅﯾَﺔِ

ﺍُﻭﻟﺌِﮏَ ﺍِﺫَﺍ ﺛَﺒَﺖَ ﻋِﻨﺪَﻫُﻢ ﺑِﻄَﺮِﯾﻖٍ ﻣُﻮﺟَﺐٍ ‏»

ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ ﺷﺮﺡ ﮐﻨﺰﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﺝ 2 ﺹ .424

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﺣﻨﺎﻑ، ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻄﺎﻟﻊ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺩﺭﺑﻠﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﻗﺮﯾﺒﻪ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺘﻮﻥ ﻭ ﻧﺼﻮﺹ ﺷﺮﻋﯽ ﺭﺍﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻗﻄﺎﺭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺄﻭﯾﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯﻋﻠﻤﺎﺀ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻭ ﺳﻨﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﯿﯿﺪاﯾﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

 ‏« ﺍِﺫَﺍ ﺛَﺒَﺖَ ﺭُﺅﯾَﺔُ ﺍﻟﻬِﻼﻝِ ﺑِﻘُﻄﺮٍ ﻣِﻦَ ﺍﻻَﻗﻄَﺎﺭِﻭَﺟَﺐَ ﺍﻟﺼَّﻮﻡُ ﻋَﻠَﯽ ﺳَﺎﺋِﺮِ ﺍﻻَﻗﻄَﺎﺭِ ﻭَ ﻻ ﻓَﺮﻕَ ﺑَﯿﻦَ ﺍﻟﻘَﺮِﯾﺐِ ﻣِﻦ ﺟَﻬَﺔِﺍﻟﺜُّﺒُﻮﺕِ ﻭﺍﻟﺒَﻌِﯿﺪِ ﺍِﺫَﺍ ﺑَﻠَﻐَﻬُﻢ ﻣِﻦ ﻃَﺮِﯾﻖٍ ﻣُﻮﺟَﺐٍ ﻟﻠﺼَّﻮﻡِ ﻭَ ﻻ ﻋِﺒﺮَﺓَﺑِﺎِﺧﺘﻼﻑِ ﺍﻟﻤَﻄﺎﻟِﻊِ ﻣُﻄﻠﻘﺎً ﻋِﻨﺪَ ﺛَﻼﺛَﺔٍ ﻣِﻦَ ﺍﻻَﺋِﻤَّﺔَ ‏»

 ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ﺝ 1 ﺹ .500

توجهی ندارندوبه مردم اعلام نمی کنند آیااز چیزی می‌رسند بدون شک سکوت در جای حقیقت ،شیطانی لال است.

Mah 2

*نقدی برسخن آخوند رهبر

واقعا راست است که میگویی درخصوص شعائر اسلام ازاولی الامر تبعیت کنیم مثلا اولی الامراگر بگویدکه نمازنخوان ویا برطبق نماز ما بخوان آیا تبعیت میکنی پس این سخنت غیرعاقلانه می‌باشد.

 

*نقدی برسخن  آخوند میرزاعلی

جناب گفتی که علماء معتقدندارد که افق ما با افق کشور های همسایه فرق دارد سوال اینجاست که ازترکیه وکردستان ویا ترکمنستان وگلستان ویا افغانستان وخراسان چقدر مسافت طولانی داردکه افق هایمان فرق کند؟مقلا از ترکیه به کردستان یک دقیقه فاصله داریم وبایک دقیقه افق فرق میکند سوال دوم این است که درکدام افق قرارداریم اگر از ترکیه بالاتر باشیم ترکمنستان از ما بالاتر باشد چراماه  ترکمنستان باترکیه همزمان دیده میشودوهمچنین قیاس کن دیگری را.

سخن دوم شما این تیک که کشور ما باتجهیزات کامل رصد میکند آیا کشور های همسایه تجهیزات ناقص دارد؟

*نقدی برسخن آخوند حیدر نژاد

جناب حیدرنژاد این جمله راخوب آمدی یعقن( ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﯾﮏﺍﺻﻮﻝ ﻣﺤﮑﻤﯽﺍﻋﻼﻡ ﮐﻨﺪ)حالاچطور بدانیم با اصول محکم اعلام میکند یاخیر؟

حالااگررویت ماه ثابت شود مثل سال گذشته در آق قلا وبندرترکمن که دیده شد ویا اینکه آق قلا وبندرترکمن از شهرهای ایران نیست ودراینصورت حاکم اسلامی عید را اعلام نکندتاچندروزدیگر روزه خواهیدبود؟/تورکمن سسی

شبکه خبری گلستان و ترکمن صحرا:

برای عضویت کلیک کنید.

telegram.me/TurkmensNews

 

مطالب مرتبط:

انفجار گاز در گالیکش، صاحبخانه را روانه بیمارستان کرد

نام نویسی 211 نفر برای انتخابات شوراها در علی آباد

مصرف 360 هزار تعرفه در صندوق‎های رأی گلستان

تیترهای نخست روزنامه‌های یکشنبه 28 دی ماه 93

بوی آزاردهنده گاز بر فراز روستای زیبای کوچک اولوم در شهرستان

هت‌تریک والیبال هاوش در باخت‌ها/تماشاگرانی که قلبشان برای پا

نوشتن دیدگاه

نظراتی که حاوی توهین یا افترا می‌باشند، منتشر نخواهند شد.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند.
نظرات منتشر شده مخاطبین به منزله تایید یا رد آن توسط تورکمن‌نیوز نیست و تنها در جهت رعایت حقوق نظر دهندگان انتشار می‌یابد.

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Daevat Be Hamkari

shams01

آخرین خبرها

دعوت به همکاری

Hamkari Daevat02

Agahi Paziresh

bazar banner2

Banner001

Berenj Jahed

 

 

 

 

 

 

 

Kanal Telgeram