4bsd2fd1baa23a1c3ql 800C450 300x193 - Nähili ene-ataňyz bilen gürrüňdeş bolup bolar?TurkmensNews- Siz öz ene-ataňyz bilen näme barada gürrüňdeş bolýarsyňyz

Belki mekdepde bolup geçen wakalar barada ýa-da öý işleriňiz baradadyr? Şahsy maslahat almak üçin bolsa belki-de olara ýüzlenmek isleýän dalsiňiz. Emma bu mümkinçiligi hut olara berseňiz, onda boljak netijä haýran galmagyňyz hem mümkin.

Edil ene-ataňyz ýaly size söýgisini we mährini siňdirip, aladaňyzy etjek hiç bir adam ýokdur – hatda siz olardan daşlaşjak bolup jan etseňiz hem diýip, psiholog lukmanlar nygtaýar.

Ene-ataňyz bilen gepleşmek siziň özüňizi ýene-de çaga ýaly alyp barýandygyňyzy asla aňlatmaýar. Siz olaryň pikirini sorarsyňyz, belki kä wagt siz olar bilen ylalaşmarsyňyz. Ýöne ene-ataňyz bilen gürrüňdeş bolmagyň siz üçin bähbitlidigine göz ýetirersiňiz…..Indi näme gürrüňlerden başlasaňyz gowy bolarka?

۱-nji maslahat: Gürrüňiňizi ähmiýeti uly bolmadyk mowzuklardan başlaň.

۲-nji maslahat: “Synanyşyk şarlaryny uçurmak” tärinden peýdalanyň.

۳-nji maslahat: Gepleşikden näme netije almak isleýändigiňizi anyk biliň.

۴-nji maslahat: Ene-ataňyzyň haýsy-da bolsa biri bilen gürrüňdeş bolmagy nazarda tutuň.

۵-nji maslahat: Aýtjak sözleriňizi, delilleriňizi huşgärlik bilen ulanyň.

۶-njy maslahat: Amatly wagtyny we amatly ýerini saýlap almaly.

۷-nji maslahat: Ene-ataňyz siziň bilen gürleşip otyrkalar diňlemegi başaryň.

۸-nji maslahat: Özüňiziň ynam bildirýän başga bir uly adamlaryňyzy tapyň.

انتشار دهنده : Besya
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۱۰:۱۲

۱۲ اسفند ۱۳۹۷

کد خبر :

46980

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک