Date : Tuesday, 18 September , 2018

Aýatolla hameneýiTurkmensNews – Eýranyň Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent Ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi hezretleri Sirilankanyň prezidenti Maithripala Sirisenanyň duşuşygynda beren gürrüňlerinde Aziýa ýurtlary birek-birek bilen köpräk arkadaşlyk etmelidirler diýdiler.

Şu gün Aziýa ýurtlary birek-birek bilen köpräk arkadaşlyk etmelidirler Şrilankanyň prezidenti Maithripala Sirisena bilen geçiren duşuşygynda iki ýurduň medeni we taryhy gatnaşyklaryna yşarat edip Eýran bilen Şrilankanyň söwda dolanşygynyň durmuşky möçberi iki ýurduň mümkinçiliklerine görä gaty azdyr diýip beýan etdiler.

Eýranyň Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent Ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi hezretleri şeýle-de Eýranyň ylmy, tehniki we barlag işlerdäki gazanan üstünlikleri Eýran bilen Şrilankanyň hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegine gowy mümkinçilik döredip durandyr diýmek bilen Eýran Yslam respublikasy Şrilanka bilen dostlygyny we hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmaga taýýardyr diýip yglan etdiler.

Eýranyň Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent Ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi hezretleri şeýle-de şu gün Eýran bilen Şrilankanyň arasynda gol çekilen ylalaşyklar çynlakaýlyk bilen yzarlanyp amala aşyrylmalydyr diýip sözüne goşdy .

Aýatolla hameneýi hezretleri, Eýran, Aziýanyň günbatarynyň iň uly bazary höküminde önüm öndürýän taraplara şol sanda Aziýanyň gündogary bilen günorta gündogaryndaky ýurtlara gaty möhümdir we Aziýa üçin bir strategik uly şärik bolýandyr diýip aýtdy.tejribäniň görkezşine görä: Aziýa ýurtlary,ortak ykdysady maksatlara ýetilmeginde ynamly hemra bolup bilýändirler.

Şrilankanyň prezidenti Maithripala hem bu duşuşykda Eýranyň ylmy ösüşlerinden Şrilankanyň peýdalanyp bilmegini umyt etdi.Eýran yslam respublikasynyň, Azerbaýjan jümhürligiň öňki ilçisi Mohsen Pak Aýyn,Aziýa ýurtlary bilen gatnaşykda bolmaklygyň köp bähbitlerine yşarat edip,bu ýurtlar daşary gatnaşyklary berkarar etmeklerinde syýasy maksatlaryny az dahylly etýändirler we öz degerliklerini dünýäň başga ýurtlaryna töňkelemegiň yzynda däldirler diýdi.şonuň üçin,meňzeş bähbitlere we medeniýete daýanylmagy bilen ykdysadyň ösdürülmegi we sebitdir sebitaşa kynçylyklara garşy göreşilmegi ugurynda bar bolýan potansiýellerden we görümlerden köp haýyrlanylmagy Aziýanyň bütin ýurtlarynyň peýdasynadyr, we şu ugurda Eýranyň firmalary Sirilankada dürli bölümlerde şol sanda suw howdanlarynyň gurulmaklarynda , tok merkezleriniň açylmaklarynda we beýleki ugurlarda hyzmatlary etmäge taýýardyrlar.

Habarlar

dutar

Türkmenistan Hazar deňiziň çäginde söwda gatnaşyklaryň ösdürilmeg...

Zarif: Türkiýäniň resmleri bilen geçirlen gepleşikler netijeli bo...

Ruhani: jogäpkärçilik Eýran resmileriniň gowy ýeridir

Gahary ýuwutmak

Gurbanlygyň sogaby

Putiniň Berdimuhamedow bilen geçiren näbelli gepleşigi

Türkmenistanlylar Gurbanlykda üç gün dynç alarlar

Çagany ýatyrmak üçin 10 usul

Amerikanyň Eýrana garşy gadaganlyklary peýdasyz işdir

Türkmenyn Adı ve Tarihi

gözdegme bilen doganyň dogrulygy

Gasemi: Pompeonyň sözleri Amerikanyň ejizliginiň alamatydyr

Eýran milleti zor aýdylmagyna berk gaýtawul berjekdir

larijani: Amerika bilen sionist režimi sebit durnuksyzlygynyň oja...

Zarif:ýadro ylalaşygynda Eýran Ýewropa garaşyp durmaz

Tramp NATO guramasyndan çykmak bilen haýbat atdy

Türkmenistanda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek maslahatlaş...

ýewropalylar ýadro ylalaşygy baradaky yradasyny amala döndermelid...

Eýranyň üç güýjiniň başlyklary Amerikanyň haýbat atmlaryna garşy ...

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP