ترکمن نیوز

Medeniyet

 • ylgaý durdyýew 150x150 - Ýylgaý Durdyýew

  Ýylgaý Durdyýew

  [caption id="attachment_61118" align="alignright" width="227"] ýazyjy: ýylgaý durdyýew[/caption] (1934-1997) TurkmensNews: Türkmenistanyň halk ýazyjysy Ýylgaý Durdyýew 1934-nji ýylda häzirki Bereket etrabynda işçi maşgalasynda dünýä inýär. Ol Türkmen döwlet uniwersitetini tamamlap, dürli ýyllarda «Edebiýat we sungat» gazetiniň, «Sowet edebiýaty» (häzirki «Garagum») žurnalynyň redaksiýalarynda, Ýazyjylar birleşiginde, ...

 • Ahmet Ahundow Gürgenli 150x150 - Ahmet Ahundow-Gürgenli

  Ahmet Ahundow-Gürgenli

  [caption id="attachment_61105" align="alignright" width="227"] ýazyjy: Ahmet Ahundow-Gürgenli[/caption] TurkmensNews: Belli edebiýatçy, ýazyjy türkmen folkloryny, edebiýatyny toplaýjy Ahmet Ahundow – Gürgenliniň 40-njy ýyllarda halkyň arasyndan toplan edebi-çeper mirasy TYA-nyň Milli golýazmalar institutynyň hazynasynda folklora degişli 716, 966, 347, 340, 716-njy bukjalarda saklanylýar. Olar türkmen ...

 • raisi afghanestan 150x150 - Raisi:adam hukuk meselesinde Günbatarlylaryň ýakasy garadyr

  Raisi:adam hukuk meselesinde Günbatarlylaryň ýakasy garadyr

  Turkmensnews:  Eýranyň kazyýet güýjüniň başlygy adam hukuk meselesinde musulmanlary algyly tarap bilmek bilen bu meselede günbatarlylaryň ýakalary garadyr diýip beýan etdi. şu gün Eýranyň kazyýet güýjüniň başlygy Seýed Yrahim Raisi Tehranda Owganystanyň sena mejlisiniň başlygy Fazyl Hadi Moslemýar bilen geçiren duşuşygynda ...

 • 1518207948 150x150 - EYRniň Medeniýet günleriniň ýapylyş dabarasy boldy

  EYRniň Medeniýet günleriniň ýapylyş dabarasy boldy

  TurkmensNews- Paýtagtymyzda Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet günleriniň ýapylyş dabarasy boldy. Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda geçirilen iki ýurduň sungat ussatlarynyň bilelikdäki konserti dabaranyň jemleýji çäresi boldy.

 • Nowroz Turkmen Tarihy01 150x150 - Nowruz hakynda taryhy maglumatlar

  Nowruz hakynda taryhy maglumatlar

  TurkmensNews: Taryhda Mesopotamiýanyň (Derýaaralygy) medeniýetiniň başyny başlan Sümer ilaty hasaplanylýar. Alymlaryň pikirine görä, sümerliler Orta Aziýadan Hazar deňziniň eteklerinden häzirki Yragyň ýerlerine ýaýrapdyr diýip hasaplaýarlar.  Mesopotamiýanyň ilaty ekerançylyk medeniýetine içgin üns beripdir. Ekerançylykda bolsa, ekiş we ýygym wagtyna, ýagny onuň başlanýan ...

 • مشترک ایران و تورکمنستان 150x150 - Türkmenistan — Eýran: dostluk we bahar baýramçylyk konserti

  Türkmenistan — Eýran: dostluk we bahar baýramçylyk konserti

  TurkmensNews: Gadymy döwürlerden bäri iki doganlyk halky birleşdirýän Howdan — Bajgyran serhetýaka zolagynda Halkara bahar baýramy — Nowruz güni mynasybetli dabaralaryň çäklerinde Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň sungat ussatlarynyň konserti hem-de amaly-haşam önümleriniň bilelikdäki sergi-ýarmarkasy boldy. Halkara Nowruz gününe bagyşlanan dabara ...

 • آتانگ بیلن گورلشمک 150x150 - Nähili ene-ataňyz bilen gürrüňdeş bolup bolar?

  Nähili ene-ataňyz bilen gürrüňdeş bolup bolar?

  Belki mekdepde bolup geçen wakalar barada ýa-da öý işleriňiz baradadyr? Şahsy maslahat almak üçin bolsa belki-de olara ýüzlenmek isleýän dalsiňiz. Emma bu mümkinçiligi hut olara berseňiz, onda boljak netijä haýran galmagyňyz hem mümkin. Edil ene-ataňyz ýaly size söýgisini we mährini siňdirip, ...

 • Halkara Nowruz güni 150x150 - Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaralar

  Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaralar

  Şu gün ýurdumyzda Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni köpöwüşginli dabaralara beslendi. Baýramçylygyň esasy folklor-etnografiýa çykyşlary Nowruz ýaýlasynyň çäginde ýerleşýän «Türkmeniň ak öýi» binasynyň ýanynda ýaýbaňlandyryldy. Bu ýere baharyň gelmegini, tebigatyň janlanýandygyny, parahatçylygy, adamlaryň arasyndaky ylalaşygy, hoşniýetli goňşuçylyk we ...

 • Ahundov Gurgenli 150x150 - Ahmet Ahundow-Gürgenli

  Ahmet Ahundow-Gürgenli

  TURKMENS- Belli edebiýatçy, ýazyjy türkmen folkloryny, edebiýatyny toplaýjy Ahmet Ahundow – Gürgenliniň 40-njy ýyllarda halkyň arasyndan toplan edebi-çeper mirasy TYA-nyň Milli golýazmalar institutynyň hazynasynda folklora degişli 716, 966, 347, 340, 716-njy bukjalarda saklanylýar

 • Medeniýet ulgamynda 150x150 - Medeniýet ulgamynda türkmen-horwat gatnaşyklarynyň ösüşi

  Medeniýet ulgamynda türkmen-horwat gatnaşyklarynyň ösüşi

  TurkmensNews- Aşgabatda Horwatiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri tamamlandy. Uly gyzyklanma döreden bu çäre dostluk baýramçylygyna öwrüldi hem-de iki halkyň medeniýetiniň we sungatynyň ösmegi hem-de özara baýlaşmagy üçin täze mümkinçilikleri açdy.

 • gorkut ata

  gorkut ata

  TurkmensNews- Adamzat paýhasynyň öwreden ajaýyp gymmatlyklarynyň arasynda söz sungaty özüniň ynsan kalbyna ýetirýän täsiri onuň ruhy ahlagynyň saplamagyndaky oýanaýan orny bilen aýratyn tapawutlanýar. Ol adamlaryň şatlykly gününde köňül derýasynt joşdursa, gamly gününde hesret derýasyny deň çekişýär. Durmuşyň manysyna, ýaşaýşyň mazmunyna, ...

 • تورکمنستانینگ بازاری

  Garaşsyzlyk güni mynasybetli Aşgabadyň bazarlaryna ýene arzan azyk getirildi

  TurkmensNews- Garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasynda döwlet dükanlarynyň tekjelerinde ýene arzan azyk önümleri peýda boldy. “Gülistan” we “Sumbar” söwda merkezlerindäki dükanlarda, Aşgabatdakt Teke bazarynda we Daşoguz bazarynda bu harytlar üçin uzyn nobatlara durýarlar diýip, “Türkmenistanyň Hronikasynyň” habarçylary habar berýärler.

 • تامدیرا دوتار تورکمن عکس, dutar

  dutar

  TurkmensNews- Şabram, şelpe, gyruw we ş. m. dürli kakuwlar bilen çalynýan iki kirişli türkmen halk saz guraly. Ol “tamdyra” diýlip hem atlandyrylýar. Bu senediň susak şekilli kädisi tut, hoz, erik ýaly berk agaçlardan köwlüp ýasalýar.

 • والکاظمین الغیظ

  Gahary ýuwutmak

  TurkmensNews- Pygamber alaýhyssalam şeýle diýdi: «Gahar-gazap adam ogullarynyň ýüregindäki otly kesindidir. Eýsem-de, siz adam gaharlanan wagty gözüniň gyzarýandygyny, gabarylýan­dygyny göreňzokmy? Gaharly adam dik duran bolsa otursyn, oturan bolsa gyşarsyn (ýatsyn) ýa-da gahar-gazabyny köşeş­dirmek üçin, «Daşlanan şeýtanyň şerinden goramagy üçin Taňra ...

 • قربانی و ذبح گوسفنددر عید قربان ترکمن صحرا

  Gurbanlygyň sogaby

  TurkmensNews- Gurbanlygyň sogaby bilen bagly hadyslarda külli musulman ymmatyna juda şatlykly habarlar aýdylýar .

 • Turkmen Tarili

  Türkmenyn Adı ve Tarihi

  TurkmensNews- Türkmen adının kökeni, yapısı ve anlamı hakkında birçok farklı görüş bulunmaktadır. Bugün dar anlamda Türkmenistan’da yaşayanlar için kullanılan bu sözcük, genel anlamda bütün Oğuz Türkleri için de kullanılmaktadır. Türkiye’de bazı Yörüklerin kendilerini Türkmen olarak kabul ettikleri, böyle adlandırdıkları da ...

 • gözdegme bilen doganyň dogrulygy

  gözdegme bilen doganyň dogrulygy

  Turkmens News- gözdegme bilen doganyň dogrulygy Ümmi Selmäniň aýtmagyna görä, Pygamber alaýhyssalam öýündäki gyrnagyň ýüzünde gara tegmilleri görüp, «Munda göz bar, oňa doga ediň!» diýipdir.

 • Türkmenistanda çagalaryň Hukuklaryny

  Türkmenistanda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek maslahatlaşmak boýunça duşuşyk

  TurkmensNews- 2018-nji ýylyň 5-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek we çagalaryň abadançylygyny üpjün etmek üçin Türkmenistanda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça 2018-2022-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli meýilnamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça duşuşyk geçirildi.

propaganda