Date : Sunday, 23 September , 2018

Larijani 8T 300x169 - Larijani:Eýran özüniň belli usullaryna daýanyp ýadro gepleşiklerine gatnaşypdySyyasat Habarlary- Eýranyň mejlis başlygy Ali Larijani Eýran Yslam Respublikasy özüniň belli usullaryna we taktiklaryna daýanyp 5+1 ýurtlary bilen ýadro gepleşiklerine girişipdi we onuň netijesi hem Birleşen Milletler Guramasynyň howpsyzlyk geňeşiniň kesgitlemegi bilen hasyl bolan ýadro ylalaşygydyr diýdi.

Eýranyň tele-radio habarlar gullugynyň beren habaryna görä,şu gün Eýranyň mejlis başlygy Ali larijani Tehranda beren gürrüňlerinde ýadro ylalaşygy baradaky Eýranyň maksatlaryna yşarat edip howpsyzlyk geňeşiniň ۷-nji aslyndan çykmak,PMD dosýesiniň baglanmagy we ýadro gadaganlyklaryň ýatyrylmagy Eýran bilen 5+1 ýurtlaryň arasynda geçirilen gepleşikleriň netijelerindendi emma Amerika döwleti bir taraplaýyn şekilinde bu ylalaşykdan çykandyr diýip nygtady.

Amerika ýadro ylalaşygyndan çykmagyndan soňra syýasy we howpsyzlyk durnuksyzlyklary hemde Eýranda kynçylyk döretmekligi göz öňüne aldy we oňa ýetmek üçin ykdysady çärä ýüzlendi diýip Larijani sözüne goşdy.

Habarlar

Ahwazda amala aşyrlan terrorçylykly hüjüm

dutar

Türkmenistan Hazar deňiziň çäginde söwda gatnaşyklaryň ösdürilmeg...

Zarif: Türkiýäniň resmleri bilen geçirlen gepleşikler netijeli bo...

Ruhani: jogäpkärçilik Eýran resmileriniň gowy ýeridir

Gahary ýuwutmak

Gurbanlygyň sogaby

Putiniň Berdimuhamedow bilen geçiren näbelli gepleşigi

Türkmenistanlylar Gurbanlykda üç gün dynç alarlar

Çagany ýatyrmak üçin 10 usul

Amerikanyň Eýrana garşy gadaganlyklary peýdasyz işdir

Türkmenyn Adı ve Tarihi

gözdegme bilen doganyň dogrulygy

Gasemi: Pompeonyň sözleri Amerikanyň ejizliginiň alamatydyr

Eýran milleti zor aýdylmagyna berk gaýtawul berjekdir

larijani: Amerika bilen sionist režimi sebit durnuksyzlygynyň oja...

Zarif:ýadro ylalaşygynda Eýran Ýewropa garaşyp durmaz

Tramp NATO guramasyndan çykmak bilen haýbat atdy

Türkmenistanda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek maslahatlaş...

ýewropalylar ýadro ylalaşygy baradaky yradasyny amala döndermelid...

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP