Date : Saturday, 21 July , 2018

Larijani 8T 300x169 - Larijani:Eýran özüniň belli usullaryna daýanyp ýadro gepleşiklerine gatnaşypdySyyasat Habarlary- Eýranyň mejlis başlygy Ali Larijani Eýran Yslam Respublikasy özüniň belli usullaryna we taktiklaryna daýanyp 5+1 ýurtlary bilen ýadro gepleşiklerine girişipdi we onuň netijesi hem Birleşen Milletler Guramasynyň howpsyzlyk geňeşiniň kesgitlemegi bilen hasyl bolan ýadro ylalaşygydyr diýdi.

Eýranyň tele-radio habarlar gullugynyň beren habaryna görä,şu gün Eýranyň mejlis başlygy Ali larijani Tehranda beren gürrüňlerinde ýadro ylalaşygy baradaky Eýranyň maksatlaryna yşarat edip howpsyzlyk geňeşiniň ۷-nji aslyndan çykmak,PMD dosýesiniň baglanmagy we ýadro gadaganlyklaryň ýatyrylmagy Eýran bilen 5+1 ýurtlaryň arasynda geçirilen gepleşikleriň netijelerindendi emma Amerika döwleti bir taraplaýyn şekilinde bu ylalaşykdan çykandyr diýip nygtady.

Amerika ýadro ylalaşygyndan çykmagyndan soňra syýasy we howpsyzlyk durnuksyzlyklary hemde Eýranda kynçylyk döretmekligi göz öňüne aldy we oňa ýetmek üçin ykdysady çärä ýüzlendi diýip Larijani sözüne goşdy.

Habarlar

Tramp NATO guramasyndan çykmak bilen haýbat atdy

Türkmenistanda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek maslahatlaş...

ýewropalylar ýadro ylalaşygy baradaky yradasyny amala döndermelid...

Eýranyň üç güýjiniň başlyklary Amerikanyň haýbat atmlaryna garşy ...

Russiýa bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň arasynda telefon söhbe...

Eýran bilen Özbegistanyň maýagoýumlyk boýunça bilelikdäki komitet...

Ruhani:bet niýetliler Eýran milletiniň garşysynda baş egjekdirler...

Larijani:Eýran özüniň belli usullaryna daýanyp ýadro gepleşikleri...

Türkmenistan we BMG-niň Ösüş Maksatnamasy geljekgi hyzmatdaşlygyň...

Türkmenistan hakda ombudsmen hasabaty

Türkmenistan BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň agzalygyna saýl...

Çaga 10 ýaşa ýetýänçä onuň ۱۰ sany esasy bilmeli zatlary

Türkiýäniň harbylary Siriýanyň menbej şäherinde ýerleşdirildi...

oraza baýramy gutly bolsun

Larijani: Amerikanyň boluşyna görä Eýran çäre görendir

Ruhani bilen makron ýadro ylalaşygy barada gürrüň etdiler

Ýetip gelýän bütin dünýä Kudus güni hakda(2-njy bölüm)

“Metbugata ýörite bilimi bolan hünärli adamlar ýolbaşçylyk etmeli...

Eýran goşuny:golaý geljekde dünýä,sionist režimiň ýogalmagyna şaý...

Ruhani: Amerikanyň ýadro ylalaşygyndan çykmagy öz zyýanynadyr...

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP